Percelen


 

††††††††††† Eerst beginnende inden houc
bij de woninge genaemt den Hoochwerf toecom
de de weduwe van Jan Jansz Op Sijer, opgaende noordwaerts tot de Ďs Gravesantsche wech, streckende wten oosten, westwaerts tot den Ouden Dijck die men oock noemt den Galchdijck.

 

 

1

De erfgenamen van Claes Dirricxsz gebruijc-

ken een stucklants, groot ontrent vijf hont

van Pieter Coolen, hebbende aenít oosten,

ende zuyden den Heerwech.

 

 

 

 

- 5 - 0

2

De voorss erfgenamen, gebruijcken in eij-

gendom zuydwest aenít voorgaende, langs

de wecht heen, negen hont.

 

 

 

1 - 3 - 0

3

Pieter Coolen voorss gebruijckt

in eijgendom noord aen't voorgaen-

de gelegen eene margen.

 

 

 

1 - 0 - 0

4

Nu Jan Janse Foreest

hierin is 3 hond leen

Pieter Jansz Foreest gebruijckt in eij-

gendom westwaerts aende twe voorgaende

partijen ende het naervolgende streckende

zuyden ende noorden bijden Oudendijck heen

vanden houck af tot Cornelis Phillipszs

landen hier naer geroert twee margen

genaemt de Couhorens.

 

 

 

 

 

 

 

2 - 0 - 0

5

Adriaen Claesz gebruijckt noordwaerts

aende voorss vijf hont, in't verste artijckel

geroert, drie margen, drie hont vande

Heijlige-Geest-armen tot Delft.

 

 

 

 

3 - 3 - 0

6

De weduwe van Jan op Sijer de Hoogh-

werf gebruijckt in eijgendom noord aen-

't voorgaende vier margen, drie hont.

 

 

 

4 - 3 - 0

7

Adriaen Claesz voorss gebruijckt in eij-

gendom eene margen een hont daer zijn

huijs, barch ende geboomte op staet

noord aen't voorgaende.

 

 

 

 

1 - 1 - 0

8

Claes Dirricxszs erfgenamen voorss ge-

bruijcken in eijgendom elf hont west

aen't voorgaende ende is van't voorgaende

gesepareert.

 

 

 

 

1 - 5 - 0

9

De voorss erfgenamen gebruijcken

noord aen't voorgaende, ende het naest-

voorgaende drie margen in erfpacht

van St. Aechten tot Delft daer haer huijs

barch ende geboomte op staet.

 

 

 

 

 

3 - 0 - 0

 

10

L

Joris Jansz Hulsdunck noordaen't voorgaende

met een boomgaert groot ontrent

drie hont.

 

 

 

- 3 - 0

11

Nu Mr Louis HLeenacker

 

Jannitgen Lodewijcx weduwe van

Mr David de Corssellis noord aen't

voorgaende met een boomgaert

groot drie hont.

 

 

 

 

- 3 - 0

12

L

Dirrick Claesz als outste soon van

Claes Dirricxsz voorss gebruijckt drie mar-

gen leen westaende voorss boomgaerts.

 

 

 

3 - 0 - 0

13

Cornelis Phillipsz gebruijckt tenden aende

voorgaende landen streckende langs den

Oudendijck als inde caerte van desen te

zien is, acht margen daer zijn huijs

barch ende geboomte op staet, daer

inne hij selfs in eijgendom heeft vier

margen.

 

Het Capittel van Naeldwijck nu zijnd

V.O. verhuert hierinne drie hont.

 

Jacob Muys tot Haerlem ofte

zijne successeurs verhueren

hierinne drie margen drie

hont.

 

 

 

 

 

 

 

8 - 0 - 0

14

Willem Jacobsz gebruijckt in eijgendom

ontrent vier hont boomgaerts

hebbende aen't noorden de 's Gravesant-

sche wech, hoewel dat de oude quowieren

spreecken van vijftien hont zoo dat nochtans

de brieven maer houden van elf hont.

 

 

15

Claes Jan Govert gebruijckt west

aen't voorgaende vijf hont lants hebbende

ten noorden de voorss 's Gravesantsche

wech van Jacob Jansz Comans inden

Hage.

 

 

 

 

 

1 - 5 - 0

16

Leendert Mesen gebruijckt west ten-

den aen't voorgaende elf hont lants

vande Schout van Delfshaven hebbende

ten noorden de voorss 's Gravesantsche

wech ten westen den Oudendijck ofte

de Galchdijck.

 

 

 

 

 

 

1 - 5 - 0

 

Het eerste quartier is groot van
margentale sevenendertich margen twee
hont.

 

 

 

37 - 2 - 0

 


 

 

††††††††† Het twede quartier gelege
tusschen de 's Gravesantsche wech
voorss ten zuyden den Achterwech ten
oosten den Opstalwech ten westen en-
de noorden die oock inden Achterwech
eijndicht. Begrijpende inde zuyd-oost-
houck een stuck vant dorp van Nael-
dwijck als inde caert te zien is
beginnende van't noorden opgaende
van't oosten naer 't westen.

 

 

1

Arent Thou gebruijckt hier vier margen

drie hont vanden Heijligen Geest tot
Naeldwijck
hebbende ten oosten den Ach-
terwech ten noorden den Opstalwech

ende ten westen zijnde Exscie met eene

margen dat gebruijckt wert bij Adriaen Go-

risz ende vier hont erfpachtlant van

Arent Arijensz.

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - 3 - 0

2

Adriaen Goriszwest aen't voorgaende
met eene margen van zijne Exscie

voorss van 't voorgaende totden Op-

stalwech streckende.

 

 

 

 

1 - 0 - 0

3

Arent Arijensz voorss, zuydaen't voor-
gaende ende streckende als vooren vier

hont erfhuer vanden Huijse van Naeldwijck.

 

 

 

- 4 - 0

4

Arent Thou voorss gebruijckt noch van't

Capittel van Naeldwijck drie margen

streckende vanden Achterwech eensdeels

tot den Opstalwech ende Kleijne Baet.

 

 

 

 

3 - 0 - 0

5

Den selven noch anderhalf hont erfhuer

vanden Huijse van Naeldwijck daer zijn huijs

barch ende geboomte op staet aende

Achterwech.

 

 

 

 

- 1 - 50

6

Arent Willemsz int Opstal gebruijckt

hier westaen't voorgaende tot de Kleijne

Baet seven hont van Crispijn Heijn-

dricxsz.

 

 

 

 

1 - 1 - 0

7

Goris Jansz gebruijckt zuydaen't voorgaende

drie margen streckende vanden Achterwech

voorss tot de Kleijne ende Groote Baet

daerinne heeft den Huijse van Naeldwijck

negen hont ende de resterende negen

hont Storm van Weena Dijckgraef

van Delflant.

 

 

 

 

 

 

 

3 - 0 - 0

8

Joris Jorisz aenden Achterwech ge-

bruijckt hier in eijgendom twe margen

langs den achterwech voorss tot aen

Schulenburch hebbende eensdeels 'tna-

volgende ten westen ende noorden.

 

 

 

 

 

2 - 0 - 0

9

Den selven gebruijckt noch west

ende noord van't voorgaende vijf mar-

gen waervan drie margen gecoomen

is van de Cappelrije van Honshol ende

de resterende twe margen van

den Huijse van Naeldwijck.

 

 

 

 

 

 

5 - 0 - 0

10

Adriaen Sijmonsz gebruijckt westaen-

't voorgaende negentien hont streckende

eensdeels totden Opstalwech ende de Grote

Baet daerinne heeft den Huijse van Nael-

dwijck eene margen ende Joris

Claesz dertien hont.

 

 

 

 

 

 

3 - 1 - 0

11

Arent Willemsz int Opstal voorss ge-

bruijckt westaende voorgaende partijen

twe margen genaemt de Groote ende

Kleijne Baet liggende langs den Opstalwech.

 

 

 

 

2 - 0 - 0

12

Joris Claesz weeskint van Lijsbeth

Arijens heeft in eijgendom aenden Ach-

terwech negen hont daer een huijsken op

staet genaemt Schulenburch.

 

 

 

 

1 - 3 - 0

13

Joris Cornelisz gebruijckt zuytwaerts aen't

voorgaende twe margen geestlants daer sijn

huijs barch ende geboomte op staet in

erfhuer van't Capittel van Naeldwijck hebben

aende zuydsijde een banwateringe den

H.Geest heeft volgens d'oude quowieren

vijftich roeden met het voorgaende gemeen.

 

 

 

 

 

 

 

2 - 0 - 0

14

Adriaen Sijmonsz voorss gebruijckt hier

westwaerts vande twe voorgaende

partijen twe margen van't Capittel van

Naeldwijck ende den Heijligen-Geest

mede aldaer.

 

 

 

 

 

2 - 0 - 0

15

Den selven gebruijckt noch westwaerts aen

't voorgaende vijf margen provelant daer pos-
sesseur van is Engelbert Ciaerles strec-

kende met het westeijnde aenden Ouden

dijck daer zijn huijs barch ende geboom-

te op staet.

 

 

 

 

 

 

5 - 0 - 0

16

Den zelven gebruijckt westaen't voorgaende

een stuck lants genaemt het Oude dijckjen

groot ontrent drie hont toecoomende den

Huijse van Naeldwijck.

 

 

 

 

- 3 - 0

17

Den zelven noch zuydwaerts van't voorgaende

ende 't naest voorgaende elftalf hont vande

Heijligen-Geest ende 't Capittel voorss.

 

 

 

1 - 4 - 50

18

Den selven gebruijckt noch in eijgendom

westwaerts van't voorgaende een partije

genaemt de Hooge drie margen hebbende

ten westen den voorss Opstalwech.

 

 

 

 

3 - 0 - 0

19

Adriaen Claesz gebruijckt hier aende zuyd-

sijde vande banwateringe ende ten westen

van Joris Mesen ende andere dorphuijsen

als inde caert tezijen is gecomen van

Cornelis van Reijnegom nu Claes Colen

ende Pieter Groen in eijgendom twe

margen.

 

 

 

 

 

 

 

2 - 0 - 0

L

Hier comt eenen margen van 's Heerenstraet

ende voorts door den boomgaert van Mr

Louwijs ende is nu in huijsen ende boom-

gaerden verheelt ende es hier naer opde

huijsen die daer op staen verhoocht inde oude

quowieren onder de landen ende is leen

daeromme hier voor memorie.

 

 

20

 

 

 

L

De weduwe van Dirrick Cornelisz van

Velden gebruijckt zuydwaerts aen't naest-

voorgaende tien hont streckende van't Vreuch-

denhilsche laentgen tot de banwateringe ten

westen daer inne zij in eijgendom heeft

twe hont in erfhuer vier hont ende de reste-

rende vier hont leen.

 

 

 

 

 

 

 

1 - 4 - 0

21

 

L

Willem Claesz de Sitter heeft zuyd-

waerts aen't voorgaende drie hont leen ende

is boomgaert.

 

 

 

- 3 - 0

22

L

West aen't voorgaende zijn huijs ende boom-

gaert groot ontrent eene margen.

 

 

1 - 0 - 0

23

L

Den selven noch west aen't voorgaen-

de acht hont teelants streckende tot

Leender Meesen boomgaert ende

het Haechgen.

 

 

 

 

1 - 2 - 0

24

Leendert Meesen gebruijckt west van

't voorgaende ende de voorss banwate-

ringe streckende totden Oudendijck ende

hebbende eensdeels de voorss 's Gravesant-

sche wech aen't zuyden dese naervolgende

landen.

 

Eerst drie margen vier hont toecomende

de Schoudt van Delfshaven, beginnende

vande voorss banwateringe tot Leendert

Mesen werf ende geest hier naer geroert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - 4 - 0

25

Noch eene margen Leendert Meesen in

eijgendom daer zijn huijs barch ende

geboomte op staet.

 

 

 

1 - 0 - 0

26

Noch drie margen vier hont vijftig roeden

hoge geest streckende van't voorgaende

tot den Opstalwech

daer inne heeft 't Capittel tot Naeldwijck

twe margen

den Heijligen Geest aldaer vier hont vijftich

roeden

den Huijse van Naeldwijck vijf hont.

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - 4 - 50

27

Den selven gebruijckt noch van Willem

Claesz de Sitter twe hont genaemt het

Haechgen gelegen zuydt van Leendert

Meesen, boomgaert aende 's Gravesant-

sche wech.

 

 

 

 

 

- 2 - 0

 

Dit tweede quartier is groot in margen-

tale sesenvijftich margen vier hont vijftich

roeden.

 

 

56 - 4 - 50

 

 


 

 

 

††††††††††† Het derde quartier beginnende
op de Wael gaende noordwaerts door de Poel
ende den Opstal voorts bij de Gantel heen tot
den Swartendijck voorts zuydomgaende langs
den voorss Zwartendijck omschruwkelende aenden
Achterwech heen tot den Opstalwech daerse van
den achterwech streckt westwaerts. Ende weder
zuydwaerts om schruwkelt tot de woninge van
Adriaen Sijmonsz daer den Opstal eyndicht
als inde caerte te zien is.

 

 

1

Cornelis Claesz gebruijckt een hofstede

toecomende Egbert Geel, griffier inden

Hage met twaelf morgen lants leggende

noord ende oostwaerts vande zelve hofstede

toecomende den Huyse van Naeldwijck hebben

ten westen, drie margen vier hont drieenses-

tich roeden vanden zelven huyse gelegen in

Santambacht.

 

 

 

 

 

 

 

 

12 - 0 - 0

2

Arent Willemsz int Opstal gebruijckt

vande Huyse van Naeldwijck seventien

margen twe hont dan also vandese partije

twe margen leijt in Santambacht,

comt hier volgens d'oude quowieren,

vijftien margen twe hont

 

 

 

 

 

 

15 - 2 - 0

3

Arent Willemsz voorss gebruijckt noch van

Huyse van Naeldwijck, twe margen, drie

hont dat van outs boomgaert geweest is,

ende daervoor inde oude quowieren bekent

is, van nu tot weylant gemaeckt daer-

omme hier onder de lande gereeckent, strec-

kende vantvoorgaende tot de Opstalwech,

aende zuydsijde van Arent Willemszs

laen, als inde caert te zien is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - 3 - 0

4

De zelven gebruijckt vanden Huijse voorss

noch drie hont boomgaerts dat noch boom-

gaert is, streckende van de werf tot den Op-

stalweg, aende noordzijde vande laen

 

 

 

 

- 3 - 0

5

Arent Arijensz, gebruijckt noordaentvoor-

gaende in erfhuer vande Huyse van Nael-

dwijck, streckende vantwesten oostwaerts tot

den voorss Opstalwech elf hont

 

 

 

1 - 5 - 0

 

6

Pieter Arijensz Bleijcker, een werf, daer

zijn huysken op staet, groot een hont, vijftich roeden

 

- 1 - 50

 

7

Adriaen Gorisz gebruijckt vanden Huyse van

Naeldwijck, ses margen, waervan eene mar-

gen gelegen is over den Opstalwech, oostwaerts

tusschen de erfpachten van Arent Arijensz

daeromme hier niet meer dan vijf margen,

alse de eene ligt int tweede quartier

 

 

 

 

 

 

5 - 0 - 0

8

Arent Arijensz voorss gebruijckt in erfhuer

van den Huyse van Naeldwijck seventien mar-

gen drie hont, daer zijn huijs, barch, ende geboom-

te op staet, streckende uyt de Poel, tot den

Opstalwech, voorts oostwaerts tot den Achter-

wech, ende het Zaepat.

 

 

 

 

 

17 - 3 - 0

 

9

Arijen Gorisz gebruijckt noort aende voorss

erfpacht vanden Huyse van Naeldwijck, seven

margen, oost ende west van zijn werf, daer

zijn huys op staet, welcke werf erfhuer is.

 

 

 

7 - 0 - 0

 

10

Cornelis Jacobsz op de Rode Schoorsteen,

gebruijckt noordwaerts van't voorgaen seven mar-

gen geest, toecomende de Vrouwe van Schagen.

 

 

7 - 0 - 0

 

11

 

L

Jonge Jan Foreest, ende Olivier Vrancken

gebruycken tsamen aende zuydwestzijde van

voorss geest, vier hont leen in eygendom.

 

 

 

- 4 - 0

12

 

L

De selve gebruijcken westwaerts aende voorss

twee partijen, in eijgendom, vier margen drie

hont, ende is leen, genaemt de Biesweij.

 

 

4 - 3 - 0

 

13

De selve gebruijcken west van't voorgaende

tot inde Poelwateringe, drie margen, laege

weijlant, daer inne gelegen is, een vogelkoij

Voor de vogelkoy, met het stuckgen noord

daer aen afgetogen eene margen, blijft

noch, twe margen.

 

 

 

 

 

3 - 0 - 0

 

 

Jonge Jan voorss, gebruijckt noordwaerts

vande voorss landen, een woninge, toecomen

de Heer van Goureaen, ende de erfgena-

men, van Wijbesmae van Mathenes, als

schuer, barch, ende geboomte, met eenen-

veertich margen lants, streckende westwaerts

tot inde Poelwateringe, ende noordwaerts

aen Cornelis Maertensz, ende Hester

Adriaens vander Maede, oostwaerts,

Gerrit Phillipsz, ende de Ronde Schoorsteen,

mits datter tusschen de landen bijden voorss

Jonge Jan gebruijckt, gelegen zijn eenige

landen, die aende Ronde Schoorsteen gebruijckt

worden, hier naer geroert, als inde caert van

dit quartier te zijen is, met noch twaelf

margen hooge geest, den voorss Goureaen

alleen toecomende, maeckende t'samen

drie-envyftich margen, ende noch negen

hont, in de Poel hem eijgen.

 

 

14

Als eerst vijf margen drie hont, in de Poel.

5 - 3 - 0

 

15

Noch drie margen, drie hont, genaemt

de Hogewey.

 

 

3 - 3 - 0

16

Noch twe margen, genaemt het

Coebocht.

 

2 - 0 - 0

 

17

Noch twe margen, met noch eene margen

daer huijs, barch ende geboomte op staet.

 

3 - 0 - 0

 

18

Noch drie margen inden houck hebbende aen

't noorden, de Saepat.

 

 

2 - 0 - 0

19

Noch twe margen achter thuijs noordwaerts.

2 - 0 - 0

 

20

noord aen't voorgaende ses margen, genaemt

de Lange Stucken, hebbende opt zuydende het

Saepat.

 

 

 

6 - 0 - 0

 

21

Noch de seven margen op den Bus, hebbende

ten westen de vijf margen aende Ronde Schoor-

steen gebruijckt, ten noorden Hester Adriaens

van der Made, ten oosten Gerrit Phillipsz,

ten zuyden 't Saepat.

 

 

 

 

 

7 - 0 - 0

 

22

Noch eenentwintich margen hooge geest,

gelegen zuydt, ende oostwaerts vande wo-

ninge.

 

 

21 - 0 - 0

 

23

Den zelve noch negen hont in eijgendom,

streckende vande Kae, tot inde Poelwa-

teringe.

 

 

1 - 3 - 0

 

24

Harmen Middelcoop, gebruijckt in eijgendom

seven margen, leggende noordwaerts aen't

voorgaende ende alleleens streckende, geco-

men vande Regulieren tot 's Gravesande.

 

 

 

7 - 0 - 0

 

25

Den selven gebruijckt noch in eijgendom ses

margen, streckende vant voorgaende tot de

Gantel, gecomen vant Convent voorss.

 

 

6 - 0 - 0

 

26

Den selven Middelcoop, gebruijckt in eijgendom

twe margen, drie hont, vande Regulieren

voorss, streckende bij de Gantel heen, achter

de landen van Jonge Jan voorss, als inde

kaerte.

 

 

 

 

 

2 - 3 - 0

 

27

Cornelis Maerten Arijen, gebruijckt in eijgen-

dom vier margen, oostaen'tvoorgaende, heb-

bende aende noortzijde de Gantel.

 

 

4 - 0 - 0

 

28

Maerten Maertensz gebruijckt van Hester

Adriaens vander Maede, acht margen,

streckende van't naestvoorgaende, oostop

tot den Swartendijck, toe, ende aen't noorden

eensdeels de voorss Gantel, ende

het voorgaende.

 

 

 

 

 

8 - 0 - 0

 

29

Gerrit Phillipsz Baeck, gebruijckt in

eijgendom, voor aenden Swartendijck,

zuydaen'tvoorgaende twe margen, daer

zijn huys, barch, ende geboomte op

staet.

 

 

 

 

2 - 0 - 0

 

30

Den zelven gebruijckt aen'tvoorgaende

negentien margen, drie hont, toecomende

het Gasthuys tot Delft, eertijts het

Convent tot Reijnsburch, hebbende ten

noorden Hester Adriaens acht margen

voorns, ten westen de zeven margen

op den Bus.

 

 

 

 

 

 

19 - 3 - 0

 

31

Den selven gebruijckt noch twe margen

drie hont, toecomende den Huijse van

Naeldwijck van wegen 't Capittel, schrinc

kelende inde zuydwesthouck van't voor-

gaende, daer de Saepat, ten noorden

voorloopt, hebbende, aen tsuijden den

Heere van Goureaen, met een dijcken

ende aen't westen de zelve.

 

 

 

 

 

 

 

2 - 3 - 0

 

32

Den zelven, gebruijckt vijf margen drie

hont, streckende van zijn woninge tot den

Achterwech, aen't oosten den Swarten-

dijck, ende is provelant, daer posse-

seur van is, Meester Maerten vander

Meer tot Utrecht.

 

 

 

 

 

5 - 3 - 0

 

33

Adriaen Woutersz tot Rijswijck, gebruijckt

westaen'tvoorgaende, twe margen vier hont,

streckende vanden achterwech tot de twintich-

stalf margen vant Gasthuijs, voorss, in eij-

gendom, Volbergen inden Hage.

 

 

 

 

2 - 4 - 0

 

34

Gerrit Phillipsz voorss gebruijckt west-

van'tvoorgaende, drie margen, streckende

alst voorgaende, van Crispyn Heijndricxsz

Houckwater inden Hage.

 

 

 

3 - 0 - 0

 

35

Adriaen Claesz, gebruijckt westaentvoor-

gaende, vijf margen drie hont, vande

weduwe van Jan Joppen inden Hage,

streckende vanden Achterwech tot een dijckgen

toecomende de Heere van Goureaen voorss.

 

 

 

 

5 - 3 - 0

 

36

Pieter Jansz Foreest, gebruijckt westaen't

voorgaende negen margen vier hont, strec-

kende vanden voorss Achterwech, tot de

Heere van Goureaens landen, waer van

zesthalf margen in eijgendom comt,

joncker Pieter van Duvelant, Heere van

Roon, ende den bruijcker selfs met veer-

tien hont, de resterende elfhont, vanden

Huijse van Naeldwijck, van wegen 't Capittel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 - 4 - 0

 

37

Cornelis Jacobsz van Velden, gebruijckt

een woninge, genaemt de Ronde Schoor-

steen, toecomende de Heere van Goureaen

ende de erfgenamen van Wijbesma van Ma-

thenes, met twintig margen, elcx de helff,

ende de Heere van Goureaen, met vijftien

margen drie hont alleen, maeckende t'samen

vijfendertich margen drie hont.

 

 

 

Eerst seven margen leggende aende Saepat

gangboom, aende Poelpolder als inde kaert.

 

7 - 0 - 0

 

38

Noch vijf margen aende Monsterpat, die

'tselve ten zuyden, ende oosten overloopt.

 

5 - 0 - 0

 

39

Noch boven op de Geest drie margen,

drie hont, daer de Zaepat nae Honshol, ten

noorden overloopt.

 

 

3 - 3 - 0

 

40

Noch twe margen drie hont, zuydaentvoor-

gaende, vande oosthouck, als inde caert,

palende met het zuydende aent Duijfhuijs.

 

 

2- 3 - 0

 

41

Noch vier margen streckende van't voorgaende

tot Pieter Jansz voorss zijn negen margen

vier hont, ten zuyden ende oosten.

 

 

4 - 0 - 0

 

42

Noch ses margen drie hont, voor hooge geest

jegens ofte, neffens de werf daer de pet

in leijt; hebbende ten noorden de voorss

drie margen drie hont, als inde caert te

zien is.

 

 

 

 

6 - 3 - 0

 

43

Noch vier margen voor af, wesende la-

ge geestweij, daer huijs, barch,

ende geboomte op staet.

 

 

4 - 0 - 0

 

44

Suydwaerts van't voorgaende, noch drie

drie margen, streckende tot Crijn Maer-

tenszs driekanten houck, als inde caert te

zijen is.

 

 

 

 

3 - 0 - 0

45

Crijn Maertensz Bedijcker, gebruijckt

zuydaentvoorgaende ses margen, wesende

eenen driekanten houck, vanden Huyse van

Naeldwijck, van wegen 't Capittel, hebbende

aen't zuydoosten, den Achterwech, ten wes-

ten het Zaepat.

 

 

 

 

 

6 - 0 - 0

 

 

Dit derde quartier is groot in margen

tale, twehondert vyftichmargen, vijf hont

vyftich roeden.

 

 

250 - 5 - 50

 

 


 

 

††††††††††† Het vierde quartier begin-
nende over den Zwartendyck, zuydwaerts
opgaende tot de vyftien margen toecomen-
de tot Schiedam, int naeste quartier ghe-
roert, ende dan voorts nae den zuydwesten
tusschen de Groenewech, die inde voorss
vijftien margen begint, ende den achter-
wech, tot de zelve Achterwech toe, die
vierkant omme ofte inschrinckelt, jegens
over 't wonincxken van Crijn Maertensz
Bedijcker
.

 

 

1

Maerten Maertensz gebruijckt van Hester

Arijensz vander Maede, ende Michiel Willemsz

tot Delft negen margen, daer 't Saepat bij

noorden omme loopt.

 

 

 

 

9 - 0 - 0

 

2

Cornelis Maerten Arijen, gebruijckt alhier

veertien hont, streckende van t Groene wechgen

noordwaerts tot aen't voorss, ten oosten, ofte

noordoostentvoorgaende, als mede ten oosten

de voorss vijftien margen, int hooft van desen

geroert.

 

 

 

 

 

2 - 2 - 0

 

3

Pieter Pietersz, gebruijckt westaen'tvoorgaen

vier margen, in eijgendom, streckende vande

voorss Groenewech, tot het naervolgende.

 

 

4 - 0 - 0

 

4

Maerten Maertensz gebruijckt van Hester

Arijens voorss, noordaentvoorgaende negen

hont

 

 

1 - 3 - 0

 

5

Maerten Maertensz voorss, gebruijckt van

erfgenamen van Barnevelt, ses margen,

gecomen van St. Aechten, tot Delft, strecken-

de vande voorss Groenewech, tot de voorss

negen margen int eerste van desen geroert,

ende den Achterwech ofte den Swartendijck.

 

 

 

 

 

6 - 0 - 0

 

6

Pieter Pietersz voorss, gebruijckt west-

aen'tvoorgaende, twe margen in eijgendom,

streckende vande voorss Groenewech tot den

Achterwech.

 

 

 

2 - 0 - 0

 

7

Den selven gebruijckt hier west aen't

voorgaende een werf daer zijn huijs,

barch, ende geboomte op staet, groot

ontrent twe hont, dan met den anderen

getaxeert, achter met het getimmert, daer-

omme hier niet.

 

 

 

 

 

- 2 - 0

 

8

Den selven gebruijckt westaen'tvoorgaen

ende noord van zijn werf, eene margen

in eijgendom, streckende met het noord-

eynde aenden Achterwech, gecomen van St.

Elijsabeth inden Hage.

 

 

 

 

1 - 0 - 0

 

9

Den selven gebruijckt westaentvoorgaen

eene margen, van't Capittel tot Naeldwijck

streckende alst voorgaende, als inde caert

te zijen is.

 

 

 

1 - 0 - 0

 

10

Cornelis Maerten Arijen, gebruijckt west

aen'tvoorgaende, drie margen drie hont in

eijgendom, streckende eensdeels vande

voorss werf, ende wech, tot den Achterwech.

 

 

 

3 - 3 - 0

 

11

De erfgenamen van Claes Dirricxsz

voorss, gebruijcken in eijgendom, west

aen'tvoorgaende twe margen streckende

als vooren.

 

 

 

2 - 0 - 0

 

12

Adriaen Claesz gebruijckt westaentvoor-

gaende streckende als vooren, eene margen.

 

1 - 0 - 0

 

13

De erfgenamen van Claes Dirricksz voorss

eene margen, westaentvoorgaende, ge-

comen van Ketelaer.

 

 

1 - 0 - 0

 

14

Pieter Jansz Foreest, gebruijckt hiet west-

aentvoorgaende eene margen, vant Ca-

pittel van Naeldwijck, genaemt de Lange

margen.

 

 

 

1 - 0 - 0

 

15

Pieter Pietersz hier vooren meer genaemt,

gebruijckt westaentvoorgaende, ses margen,

streckende alst voorgaende.

 

 

6 - 0 - 0

 

16

 

L

Den selven gebruijckt westaentvoorgaende

drie margen leen van Adriaen Cornelisz zijn

broeder, streckende alst voorgaende.

 

 

3 - 0 - 0

 

17

Den selven noch westaentvoorgaende drie

margen provelant, daer possesseur van is,

Engelbert Ciaerles, streckende als vooren.

 

 

3 - 0 - 0

 

18

Den selven gebruyckt noch west aen't

voorgaende ses margen, sesendertch roeden,

van't Capittel voorss, streckende als vooren,

vande Groenewech tot den Achterwech.

 

 

 

6 - 0 - 36

 

19

Den selven gebruijckt in eijgendom, eene

margen, westaentvoorgaende, streckende

als vooren, gecomen van Floris van Dam.

 

 

1 - 0 - 0

 

20

Adriaen Gorisz gebruijckt westaen't

voorgaende vier margen, van't Capittel

voorss.

 

 

4 - 0 - 0

 

21

Pieter Pietersz voorss, gebruijckt noch

westaentvoorgaende, twe margen

streckende vande voorss groenewech tot

het naevolgende vant Capittel voorss.

 

 

 

 

2 - 0 - 0

 

22

Den zelven gebruijckt noch noord aen'tvoor-

gaende drie hont, vijftich roeden, vanden Heij-

ligen Geest tot Naeldwijck.

 

 

- 3 - 50

 

23

Crijn Maertenssz gebruijckt hier west aende

twe voorgaende partijen, veertien hont, waer

vanden Heijligen Geest zoude competeren

twe margen, ende den bruijcker selfs vier

hont, streckende vanden Achterwech, tot den

voorss Groenewech, ende is het leste van dit

quartier, hebbende aentwesten den Achter-

wech, sose omme schrinckelt.

 

 

 

 

 

 

 

2 - 2 - 0

 

 

Dit vierde quartier is groot in mar-

gentale drieentsestich margen, een hont

sesentachtich roeden.

 

 

 

63 - 1 - 86

 

 


 

 

††††††††††† Het vijfde quartier heeft
aende oostzyde het Zaepat, aent zuyden de Nael-
dwycksche wech, ten westen den Achter-
wech, ten noorden de Groenewech, be-
ginnende vanden Achterwech voorss, ende
eerst byde Groenewech opgaende tot de
tien margen, die Jonge Jan Foreest ge-
bruijckt, als inde caert van dit quartier
te zien is.

 

 

1

Eerst Crijn Maertensz Bedijcker, met

drie margen daer zijn huijs, barch, ende

geboomte op staet.

 

 

3 - 0 - 0

 

2

Pieter Jansz Foreest, gebruijckt hier veertien

hont in eijgendom, zuydaentvoorgaende, met

het westende aenden Achterwech, streckende tot

het naervolgende, gecocht vanden Heyligen-

Geest tot Naeldwijck.

 

 

 

 

2 - 2 - 0

 

3

Den zelven gebruijckt noordoost daer aen, zijn

hofstede in eijgendom, ende eene mar-

gen, daer de voorss hofstede op staet, van

't Capittel tot Naeldwijck.

 

 

 

1 - 0 - 0

 

4

Den selven gebruijckt oost ende zuyden

van't voorgaende, vier margen in eijgendom

waer van eene margen met het westende

streckt, aenden Achterwech, volgens de caerte.

 

 

 

4 - 0 - 0

 

5

Joris Jorisz naesaet van Jan Penninck,

gebruijckt vanden Huyse van Naeldwijck, drie

margen, oost vande voorgaende partijen,

streckende met het noordeijnde aende Groe-

newech.

 

 

 

 

3 - 0 - 0

 

6

 

L

Pieter Jansz Foreest, voorss, gebruijckt

noord oost aentvoorgaende, ende streckende

alst selve, in eijgendom drie margen drie hont,

ende is leen.

 

 

 

3 - 3 - 0

 

7

 

L

Den selven gebruijckt noordoost van't voor-

gaende, in eijgendom, drie margen drie

hont, ende is leen als vooren.

 

 

3 - 3 - 0

 

8

5 Hond L

1625 Claes govertze van Sack

Cornelis Jacobsz Thou, gebruijckt, noordoost-
van tvoorgaende, sestienhont, van . . . . .
Hogenhouck tot Delft.

 

 

 

2 - 4 - 0

 

9

noordoostaentvoorgaende, comt noch vijftien

margen, toecomende de erfgenamen van Arent

Danckertsz tot Schiedam, streckende vande

voorss Groenewech, tot een boomwateringe, ende

Boon Dirricxszs landen, als inde caert te zien

is, ende werf gebruijckt aen drie vijf margens

inde caerte geteijckent met nombre 9. waer

van de eerste vijf margen, werf gebruijckt

bij Claes Arijensz. De twede bij Arent Wil-

lemsz in Opstal, het derde ende laetste

bij Joris Jansz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 - 0 - 0

 

 

††††††††††† Weder beginnende van-
den Achterwech, aende zuydsijde van
de woninghe ende landen van Pieter
Jansz Foreest
hier voor geroert, voorts
bijden Achterwech heengaende, tot den
dorpe van Naeldwijck, ende de Hoge-
woerts laen.

 

 

10

Joris Jansz aenden Achterwech, gebruijckt van

Jacob Jansz inden Zeeman inden Hage drie

margen, drie hont, streckende vanden Achter-

wech oosten, als in dese caerte te sien is.

 

 

 

3 - 3 - 0

 

11

Claes Arijensz, gebruijckt van't Capittel

voorss, twe margen, streckende als vooren.

 

2 - 0 - 0

 

12

Noch gebruijckt den zelven, vande erfge-

namen van Sijmon Gerritsz Storm, drie

margen, drie hont, zuydwaerts aentvoorgaen-

de ende alleleens streckende.

 

 

 

3 - 3 - 0

 

13

Den selven in eijgendom zuydwaerts van't

voorgaende, seven margen drie hont.

 

7 - 3 - 0

 

14

Claes Arijensz voorss noch tenden, ofte oost

aentvoorgaende, vier hont, daer zijn huijs,

barch, ende geboomte op staet in eygendom.

 

 

- 4 - 0

 

15

Den selven noordwaerts van't voorss, in eij-

gendom van St. Aechten tot Delft gekocht

twe margen.

 

 

2 - 0 - 0

 

16

Claes Arijensz voorss, gebruijckt oost-

waerts aende twe voorss partijen, drie margen

vant Capittel van Naeldwijck.

 

 

3 - 0 - 0

 

17

Den selven gebruijckt noch oostwaerts aen-

'tvoorgaende tijen margen, daer de hooch-

waerts boomgaert aent zuyden in leyt,

van mijn Heer de Bij in den Hage.

 

 

 

10 - 0 - 0

 

18

Pieter Colen gebruijckt hier van mijn

heer de Bij, voorss, de hoochwaerts

boomgaert, gelegen in t zuyden van 't voor-

gaende, als inde caert, groot volgende

de oude quowieren, negen hont.

 

 

 

 

1 - 3 - 0

 

19

Claes Arijensz voorss, gebruijckt

noch zuydwaerts vande voorgaende

partijen, vier margen, van mijn

Heer de Bij voorss.

 

 

 

4 - 0 - 0

 

20

Cornelis Jacobsz Thou, gebruijckt aenden

Achterwech, zuydwaerts aen Claes Arijens

achtalf margen, hier vooren verhaelt, twe

margen provelant, vande erfgenamen van

Willem van Dorp.

 

 

 

 

2 - 0 - 0

 

21

Pieter Colen voorss, gebruijckt hier een

boomgaert, groot volgens de oude quo-

wieren, eene margen, gelegen inde

noordoosthouck, van 't voorgaende.

 

 

 

1 - 0 - 0

 

22

Cornelis Jacobsz Thou voorss gebruijckt

noch oostwaerts vande voorgaende twe

partijen, twe margen provelant, mede

vande erfgenamen van Willem van Dorp.

 

 

 

2 - 0 - 0

 

23

Joris Mesen gebruijckt zuydwaerts

vande voorgaende twe partijen, bij Corne-

lis Jacobsz hier boven gebruijckt, strecken-

vanden Achterwech voorss, oostaen volgens

de caerte, vier margen drie hont, vande

voorss eijgens, wesende mede provelant.

 

 

 

 

 

4 - 3 - 0

 

24

Crijn Pietersz, gebruijckt zuydwaerts aen't

voorgaende negenhont, hebbende ten westen

den Achterwech, ten zuyden de Honsholredijcksche

wech als inde caert.

 

 

 

1 - 3 - 0

 

25

Aelbrecht Louwisz, gebruijckt oostaentvoor-

gaende, als oock ten zuyden vier hont erfhuer,

vanden Heijligen Geest tot Naeldwijck, daer zijn

huijs op staet hebbende ten zuyden de

voorss Honsholsche wech.

 

 

 

 

- 4 - 0

 

26

Claes Jansz, gebruijckt, oostende noord-

waerts vande corenmolen die hier aende

wech staet, drie margen drie hont, streckende

byde wecht heen, totde voorss Woertslaen,

van Jacob Jansz Comans inden Hage, daer

zyn huys, barch, ende geboomte op staet.

 

 

 

 

 

3 - 3 - 0

 

27

Claes Jansz voorss, gebruijckt noch aende

noordzijde van zijn huijs tien hont streckende

van zijn werf noordwaerts als inde caert

vande voorss eijgen.

 

 

 

1 - 4 - 0

 

28

Olivier Vrancken gebruijckt in eijgendom

gecomen van St Hieronymus tot Delft

drie margen, drie hont, streckende van

't voorgaende oostwaerts tot de Woertslaen.

 

 

 

3 - 3 - 0

 

29

Cornelis Huygensz gebruijckt noord aen-

tvoorgaende, ende streckende als vooren,

drie margen, drie hont, van mijn Heer

de Bij voorss

 

 

 

3 - 3 - 0

 

 

††††††††††† Over de Woerts'laen op-
gaende tot den Huyse van
Honshol, ende de Zaepat.

 

 

30

Cornelis Huygensz voorss, gebruijckt vanden

Huijse van Naeldwijck, seven margen, strec-

kende vande Woertslaen, langs de Honsholre-

dijcksche wech, tot een banwateringe.

 

 

 

7 - 0 - 0

 

31

Den selven gebruijckt noordaen'tvoorgaende

sestien margen drie hont, streckende

van't voorgaende noort op tot een banwate-

ringe, van mijn Heer de Bij voorss.

 

 

 

16 - 3 - 0

 

32

Claes Adrijaensz voorss, gebruijckt oost-

waerts aende voorss partijen, drie margen,

drie hont, streckende vande voorss wech,

tot Boon Dirricxszs schuytsloot ten noorden,

van vander Mylen.

 

 

 

 

3 - 3 - 0

 

33

Boon Dirricksz gebruijckt oostaen'tvoorgaen

vijf margen, daer inne drie margen drie

hont eijgen, streckende alst voorgaende.

 

 

5 - 0 - 0

 

34

Den selven gebruijckt noordaentvoorgaende

daer de voorss banwateringe bij heen loopt

drie margen, de helft van Storm Dijck-

graef van Delflant, ende Crijp inden

Hage, ende d'ander helft van St Aechten

tot Delft nu eijgen.

 

 

 

 

 

3 - 0 - 0

 

35

Den selven gebruijckt oostwaerts aen't

naestvoorgaende, seven hont, van't Capit-

tel tot Naeldwijck, voorss, streckende vande

voorss Dijckwech tot zijn woninge.

 

 

 

1 - 1 - 0

 

36

Den selven gebruijckt noordaen'tvoorgaende

in eijgendom, twee margen, daer zijn huijs

barch, ende geboomte op staet, streckende

van tvoorgaende, noordwaerts tot de voorss

banwateringe.

 

 

 

 

2 - 0 - 0

 

37

Den selven, gebruijckt oostaentvoorgaen-

de, vier margen vyf hont, van 't Capittel

voorss, streckende als boven.

 

 

4 - 5 - 0

 

 

Dese voorss partijen, wil het oude quowier

al met malcander gemeen, sonder de twe

margen, daerthuijs ofte woninghe op staet,

daeromme hier vor, memorie.

 

 

38

 

Nu Lois Jacobse van Wouw

Pieter Aertsz, gebruijckt in eijgendom,

oostaentvoorgaende vijf margen, streckende

vande voorss banwateringe, tot Phillips

Isebrantszs vier margen hier naer geroert,

hebbende aende oostzijde mede een

banwateringe.

 

 

 

 

 

5 - 0 - 0

 

39

 

Lois Jacobse van Wouw

Den selven gebruijckt noch in eijgendom, twe

margen vijf hont, streckende vanden voorss Dijc-

wech, tot des Capittels vyf margen voorss,

schrinckelende opt noort, ende oosten aen

tvoorgaende.

 

 

 

 

2 - 5 - 0

 

40

 

L

Phillips Isebrantsz Heemskerck, gebruijckt,

in eijgendom, oostwaerts aen tvoorgaende

streckende vande wech, tot het nastvoorgaen

vier margen, een hont, ende is leen.

 

 

 

4 - 1 - 0

 

41

Willem Claesz, ende de weduwe van

Sijmon Fransz, vijftien margen, drie hont, strec-

kende van'tvoorgaende tot den Huyse van Honshol,

ende 't Sapat, toecomende den Huyse van Nael-

dwijck voorss. Dese partije is afgenomen ende

aenthof vergroot, @o 1618. sonder dat het hier

afgetrocken is.

 

 

 

 

 

 

15 - 3 - 0

 

42

Jonge Jan, ende Pieter Jansz Foreest, ge-

bruycken, noordwaerts aentvoorgaende, tien

margen, streckende noordwaerts langs de

banwateringe tothet Zapat, hebbende aende

oostzijde een dijckwalleken, aentvoorss hof-

lant specterende, als inde caerte te zien is.

 

 

 

 

 

10 - 0 - 0

 

 

Dit vyfde quartier is groot in mar-

gentale, hondert tachtich margen.

 

180 - 0 - 0

 

 


 

 

††††††††††† Het seste quartier het eerste
deel begrijpt de Heerlicheyt van Honshol-
redijck, bestaende inde erfpachten, ende
weynich andere, beginnende vanden Huijse
van Honsholredijck, tot het eijnde der selven
heerlijcheyt, daer den Merriendijck begint
streckende altsamen vanden Dijckwech af,
noordwaerts op.

 

 

1

Het Huijs ende boomgaert van Honsholredijck

is inden jare sestienhondert achtien, de plantinge

vergroot, ende van eenige landen afgenomen,

daer tot de afgenomen partijen verhael van is.

 

 

2

Willem Claesz, gebruijckt in erfpacht vanden

voorss Huyse, tien margen, een hont, daer zijn

huijs, barch, ende geboomte op staet.

 

 

10 - 1 - 0

 

3

Adriaen Pietersz Coninck, als boven, seven hont,

daer zyn huijs, ende boomgaert op staet.

 

1 - 1 - 0

 

4

Rob Jansz Heijdra, acht hont, oostaentvoorgaende

opstaende als vooren, mede erfpacht.

 

1 - 2 - 0

 

5

Gerrit Jansz Brouck, heeft oostaende voor-

gaende partijen, seventien hont erfhuer als

vooren, daer zijn huijs, ende boomgaert op staet

geresarveert 'tgetimmert ende plantinge.

 

 

 

2 - 5 - 0

 

6

Arent Phillipsz Backer, gebruijckt hier dertien

hont, daer zijn huijs, barch, ende geboomte

op staet als vooren.

 

 

2 - 1 - 0

 

7

Arijaentgen Hartmans, weduwe wijlen Claes

Huijgen, gebruijckt, oostaentvoorgaende twee

margen, vier hont, vijftich roeden, daer haer huijs

ende boomgaert op staet.

 

 

 

2 - 4 - 50

 

8

Gielis Jansz Cramer acht hont, daer zyn huijs

ende boomgaert op staet.

 

1 - 2 - 0

 

9

Joannis Venacolius, predijkant op Maes-sluijs

oostaen'tvoorgaende, seven hont, daer huijs, ende

geboomte op staet.

 

 

1 - 1 - 0

 

10

Cors Jansz voor seven hont erfpacht, en dertich

roeden, daer zijn huijs, barch, ende

geboomte op staet.

 

 

1 - 1 - 30

 

11

De weduwe van Sijmon Fransz, oostaen-

tvoorgaende, drie margen erfhuer, daer haer

huijs, barch, ende geboomte op staet.

 

 

3 - 0 - 0

 

12

De voorss weduwe, gebruijckt noch acht hont erf-

pacht, gelegen ten noorden het eerste artijckel,

van dese erfpachten, die zij aen haer behouden heeft,

int vercopen vant huijs van Arent Phillipsz Bac-

ker, hier vooren geroert, inde caerte geteijckent

met nombre 12.

 

 

 

 

 

1 - 2 - 0

 

13

Antoni Jansz voor zeven hont erfhuer, opstaende

huijs ende boomgaert.

 

1 - 1 - 0

 

14

Jasper Jansz voor seven hont, daer zijn huijs, met een

weijnich boomgaert opstaet, als vooren.

 

1 - 1 - 0

 

15

Cornelis Jansz Spronse, zeven hont, daer zijn

huijs, barch, ende geboomte op staet.

 

1 - 1 - 0

 

16

Pieter Aertsz in plaets van Jan Govert, seven

hont, daer zijn huijs op staet.

 

1 - 1 - 0

 

17

Phillipsz Isebrantsz Heemskerck, veertien hont,

erfuer, daer zijn huijs, barch, ende geboomte

op staet.

 

 

2 - 2 - 0

 

18

Cornelis Jansz Metselaer, in plaetse van

Cornelis Cornelisz Wever, acht hont, oost-

aentvoorgaende.

 

 

1 - 2 - 0

 

19

Arent Pietersz Dom, voor negen hont, daer

zijn huys op staet.

 

1 - 3 - 0

 

20

Jonge Joris Jorisz, ontrent een hont, daer

zijn huijs, barch, ende geboomte op staet,

ende is erfpacht, als vooren.

 

 

- 1 - 0

 

21

Den selven gebruijckt ses margen, streckende

van zijn huys, noordwaerts tot de Kleyne Man-

tel, van de Joffrou Veenhuysen, gecomen van

haer grootvader Jan van Barnevelt.

 

 

 

6 - 0 - 0

 

22

Cornelis Willemsz Ouwendijck, gebruijckt in

erfhuer, oostaentnaestvoorgaende, ontrent

twe hont, daer zijn huijs, barch, ende ge-

boomte op staet.

 

 

 

- 2 - 0

 

23

Den selven noordwaerts aen'tvoorgaen ses margen,

in eijgendom, streckende tot de Kleijne Gantel.

 

6 - 0 - 0

 

24

Jan Aertsz Bras, gebruijckt oostaen'tnaest-

voorgaende, anderhalf hont, daer zijn huijs,

barch ende geboomte op staet, in erfhuer.

 

 

- 1 - 50

 

25

Den selven noch in eijgendom tien hont, strec-

kende van zijn voorss erfhuer, tot inde

Kleyne Gantel voorss.

 

 

1 - 4 - 0

 

26

Arent van Leeuwen cocijs als erfge-

naem van Cornelis van Reynegom, elf hont

boomgaerts, dat eertijts erfpacht was, ende

bij Willem van Hoof gevrijt.

 

 

 

1 - 5 - 0

 

27

Jan Pietersz van Adrichem, gebruijkct oost-

aentvoorgaende, drie hont erfpacht, daer zijn

huijs, barch ende geboomte op staet.

 

 

- 3 - 0

 

28

Den selven gebruijckt noordaentvoorgaende

twe margen boomgaerts, streckende ten noor-

den aende voorss Cleijne Gantel, dier mede ten

oosten omme loopt, tot aenden Merrijendijck.

 

 

 

2 - 0 - 0

 

 

Dese voorss partijen maecken het Schoutampt

van Honsholredijck, ende is groot in margen-

tale 'tsestich margen.

 

 

60 - 0 - 0

 

 


 

 

††††††††††† Volgen de lande gelegen
noordwaerts vande voorss erfpachten, ende
eenige andere vooren geroert, opgaende totde
Grote Gantel, wesende het scheijt, van't
Baillijschap van Naeldwijck ende Monster
ten noorden.
Beginnende aende achthont, vande weduwe
van Sijmon Fransz, die ten noorden van
Willem Claeszs erfpacht leyt, folio.
in't twede artijckel, geroert, streckende
westaem, tot de Grote Gantel, oude zooten
noorden om, tot daer 't voorss Baillijschap int
oosten scheijt, als inde bijgaende caerte
te zien is.

 

 

1

Leendert Joosten, gebruijckt hier twintich

margen lants, van Gerrit Jansz Brouck

tot Vlaerdingh, gelegen tusschen de vooren

acht hont, ende de landen van Hester Arijens

van der Maede, streckende vande Sapat,

noordwaerts tot de landen vanden Hogen

Dortwech, ende de acht margen van Sij-

mon Fransz hier naer geroert.

 

 

 

 

 

 

 

20 - 0 - 0

 

2

Maerten Maertensz gebruijckt westwaerts

aen'tvoorgaende, van Hester Arijens van-

der Maede, een woningen, van ontrent,

veertien margen, streckende van 't voorgaen

tot aenden Swartendijck.

 

 

 

 

14 - 0 - 0

 

3

De weduwe van Sijmon Fransz gebruijckt oost-

waerts aen'tvoorgaende, van't Convent vander Lee,

acht margen, streckende van hare erfpacht

westwaerts tot de landen vanden Hogendortwech.

 

 

 

8 - 0 - 0

 

4

Pieter Jansz Baerthout, gebruijckt noordwaerts

aentvoorgaende acht margen, streckende vande

voorss erfpachten, tot de landen vanden Hogen

Dortwech, hebbende aen't noorden de Cleyne

Gantel.

Waer inne competeert den Huyse van Nael-
dwijck
vier margen,

Den Heijligengeest-armen tot Naeldwijck

twee margen,

De Cappelrij van Honshol, eene margen,

ende eene margen provelant, daer possesseur

van is, Prince Henrick, Heere van Naeldwijck.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 - 0 - 0

 

5

Cornelis Arijensz, gebruijckt vanden president

Veenhuijsen, westwaerts aen't voorgaende,

tweendertich margen daer zijn huijs, barch,

ende geboomte op staet, streckende vande

twe voorgaende partijen, tot het naervolgende

hebbende aent noordoosten, de voorss Cleijne

Gantel, genaemt den Hogen Dortwech, ofte

Doortocht.

 

 

 

 

 

 

 

32 - 0 - 0

 

6

Pieter Jansz Baerthout voorss, gebruijckt

noordwest aentvoorgaende, een wooninghe

met tweendertich margen, genaemt den La-

gen Doortocht, vanden Heere van Veenhuijsen,

voorss, hebbende ten westen den Swartendijck,

ten noorden de Groote Gantel, ten oosten de

Kleijne Gantel voorss, ten zuyden het voorgaen-

de, ende Maerten Maertensz voorss.

 

 

 

 

 

 

 

32 - 0 - 0

 

7

Arij Tijsz gebruijckt noordoostaentvoorgaen

tweendertich margen, van Volbergen, inden

Hage, daer huijs, barch, ende geboomte op

staet.

 

 

 

32 - 0 - 0

 

8

Den selven noch seven margen een hont,

vant Convent van Reijnsburch, gelegen

int zuydoosten van't voorgaende.

 

 

7 - 1 - 0

 

9

Phillips Isebrantsz Heemskerck, gebruijckt

noordoostwaerts aentvoorgaende, beginnende

vande erfpachten, oftede voorss Kleijne

Gantel, drie margen drie hont, daer inne

t Capittel van Naeldwijck heeft anderhalf

margen, ende twe margen den bruijc-

ker eijgen.

 

 

 

 

 

 

3 - 3 - 0

 

10

Den selven, gebruijckt in eijgendom, oost

ende noordwaerts aentvoorgaende, streckende

van de voorss Kleijne Gantel, ende tvoor-

gaende, tot inde Groote Gantel, als indese

caerte te zien is; seventien margen, acht-

endertich roeden.

 

 

 

 

 

17 - 0 - 38

 

11

Noch twintich margen vijf hont, oostaen-

'tvoorgaende, toecomende het Clooster tot

s Gravesande, daer van gebruijckt Heems-

kerck voorss, vijf margen, twe hont.

 

 

 

20 - 5 - 0

 

 

Willem Arijensz inde Poeldijck, gebruijckt

vande voorss partije, zeven margen vijf hont.

 

 

 

Cornelis Willemsz gebruijckt vande voor-

gaende twintich margen, de resterende

seven margen vier hont.

 

 

12

 

 

L

Den selven gebruijckt oostwaerts aen'tvoor-

gaende vijftich margen, daerinne zij in

eijgendom heeft, drie margen, ende noch

drie margen anderhalf hont leen, vanden

Huyse van Naeldwijck

Van 't Convent van Reijnsburch, ses mar-

gen twee hont,

Van Jacob de Jonge inden Hage twee

margen, drie hont, streckende vande Kleijne

Gantel, tot Ryhovens lant hier naer genoemt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 - 0 - 0

13

Jacob Leenertsz Rodenburch, gebruijckt, oost,

ende noortvantvoorgaende, een woninge

met twintich margen, streckende vande

Grote Gantel, tot het naervolgende, als

inde caerte te zien is, toecomende den

Heere van Rijhoven.

 

 

 

 

 

 

20 - 0 -

14

 

Jan Pietersz van Adrichem, gebruijckt

zuydwaerts aentvoorgaende, acht margen

van't Capittel inden Hage, streckende van

tvoorgaende, tot inde Kleijne Gantel.

 

 

 

 

8 - 0 - 0

15

Den selven gebruijckt noch oostaentvoor-

gaende vier margen, streckende als

vooren.

 

 

 

4 - 0 - 0

16

Den selven, gebruijckt noch drie margen, oost

aentvoorgaende, streckende uytde voorss Kleij-

ne Gantel , tot het oude weytgen hier vooren,

geroert, ende is provelant, daer possesseur

van is, Anthonij van Florij inden Hage.

 

 

 

 

 

3 - 0 - 0

 

††††††††††† Hier begint den Merriendijck


 

17

Joost Jansz Vos, gebruijckt, oostaentvoor-

gaende partijen, vijf margen van t Capittel

voorss, streckende vanden Merrijendijck,

tot Rijhovens lant voorss.

 

 

 

 

5 - 0 - 0

18

Jan Aertsz Bras, gebruijckt hier oostaent vier

margen, vant Convent van Loosduijnen,

streckende vanden Merrijendijck, tot het naer-

volgende.

 

 

 

 

4 - 0 - 0

19

Den selven gebruijckt noordwaerts aen

t voorgaende twe margen, van St. Aech-

ten tot Delft, streckende tot Rijho-

ven voorss.

 

 

 

 

2 - 0 - 0

20

Den selven oostaentvoorgaende derdhalf margen

provelant, streckende vanden Merrijendijck tot

inde Groote Gantel voorss, daer possesseur

van is, Antony van Florij inden Hage.

 

 

 

 

2 - 3 - 0

21

Den selven noch oostaentvoorgaende vier mar-

gen, vanden Heyligen Geestarmen tot Nael-

dwijck, streckende vanden voorss Merrijendijck,

tot het naervolgende.

 

 

 

 

4 - 0 - 0

22

Den selven noch gebruijckt eene margen vijftich

roeden, noordaentvoorgaende, tot inde voorss Gan-

tel , vande Heyligegeestarmen tot Monster.

 

 

 

1 - 0 - 50

23

Den selven bruijcker oostaentvoorgaende, drie

margen, vijftich roeden, in eijgendom, streckende

vanden Merryendijck, tot inde voorss Gantel.

 

 

 

3 - 0 - 50

 

††††††††††† Dese voorss seven partijen
zijn aldus gekavelt ende gemeten inden
jare xvc zevenenvijftich, bij Phillips
Coentraet
, gesworen lantmeeter van
Delflant, ten versoecke van partijen,
aan vyf streckweeren, als inde caerte
van desen gestelt, ende de voorss oude
caert hier op gezien.

 

 

24

Jan Pietersz van Adrichem voorss, gebruijckt

oostaen'tvoorgaende, ses margen, streckende

vanden Merrijendijck tot inde Groote Gantel,

voorss, van't Convent van Reijnsburch vyf

margen drie hont, ende de erfgenamen van

Antonis Muijs tot Schiedam, drie hont.

 

 

 

 

 

 

6 - 0 - 0

25

Pieter Doe van Ockenburch, gebruijckt oost

aentvoorgaende, zeven hont lants in eij-

gendom, daer zijn huys, barch ende ge-

boomte op staet.

 

 

 

 

1 - 1 - 0

26

Den zelven, gebruijckt noch, van't Convent

van Reijnsburch, twintich margen, streckende

vande voorss wooninge ende den Merrijendijck

tot inde Grote Gantel, ende de Haechcamp, daer

zijn schuytsloot door loopt.

 

 

 

 

 

20 - 0 - 0

27

Den selven gebruijckt oost ende noordt

van't voorgaende, aende Groote Gantel, tijen

hont, vanden HeijligenGeestarmen tot

Naeldwijck.

 

 

 

 

1 - 4 - 0

28

Den selven gebruijckt van t Capittel tot

Naeldwijck, vijf margen, vier hont, vijftich

roeden, streckende vanden Merriendijck

door de Haechcamp, tot inde Groote Gantel.

 

 

 

 

5 - 4 - 50

29

Den selven gebruijckt oostaen'tvoorgaende

twee margen in eijgendom, streckende uijt

de Groote Gantel tot de naervolgende partijen

ende is genaemt de Haechcamp.

 

 

 

 

2 - 0 - 0

30

Adriaen Cornelisz Noordlander tot Waterin-

ge gebrijckt oostaentnaestvoorgaende,

vie margen, streckende vanden Merrijendijck

tot de voorss Haechcamp, van St Barbaren

Convent tot Delft.

 

 

 

 

 

4 - 0 - 0

31

Pieter Doe voorss, gebruijckt oostaentvoor-

gaende, acht hont in eygendom, strec-

kende als vooren

 

 

 

1 - 2 - 0

32

Joost Jansz Vos, gebruijckt oostaentvoor-

gaende, vijf margen, van't Convent van Loosduij

nen, nu de erfgenamen van Jacob Huygen

vander Dussen, tot Delft, streckende vanden voorss

Merriendijck tot de Haechcamp, ende de

Groote Gantel voorss.

 

 

 

 

 

 

5 - 0 - 0

33

Jan Dirricxsz Vercroft, gebruijckt hier oost-

waerts aentvoorgaende, acht margen, vande

erfgenamen van Barnevelt inden Hage, strec-

kende vanden Merriendijck, tot inde voorss Gantel.

 

 

 

 

8 - 0 - 0

34

Cornelis Vrancken, gebruijckt oostwaerts

'van't voorgaende, seven margen provelant, dan

inden jare xvjcs.xx. bij octroij aen desen verkocht

streckende als vooren.

 

 

 

 

7 - 0 - 0

35

Jan Aertsz Bras, ende Willem Claesz op

den Dijck, gebruijcken hier oostaentvoorgaende

vijftien margen vier hont, vande weduwe van

Heijndrick van Bueren, inde Hage, streckende

vanden Merriendijck tot inde Gantel, om

de woninge vande Wilde Zee, voorts aende

oostzijde vande Lijtwech, die vanden Merrij-

endijck tot den Broecwech, loopt, streckende

zuydwaerts tot het tweede hiernaer, door

dese partijen, loopt de schuytsloot vande voorss

woninge, tot inde Grote Gantel voorss.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 - 4 - 0

36

Indese voorsse partije, ligt de woninge vande

Wilde Zee, vooraende wech, ofte Merrijendijck

met acht hont lants, daer de voorss woninge op

staet, mede gecomen vant Convent van Loosduij-

nen voorss, tegenwoordich bruijcker, Claes Dir-

ricxsz Cuvenhoven.

 

 

 

 

 

 

1 - 2 - 0

37

Jan Bras, ende Willem Claesz voorss, gebruijc-

ken zuydwaerts aentnaestvoorgaende tot aenden

Broecwech, twe margen, drie hont, hebbende de

voorss Lijtwech, ten westen, in eygendom, de

weduwe van Bueren.

 

 

 

 

 

2 - 3 - 0

38

Dirrick Maertensz Rat, tot Wateringe, ge-

bruijckt oostaentvoorgaende, streckende met

het zuydeijnde aenden Broecwech, hebbende

aen't oosten de Munnickelaen, maeckende 't scheijt

van 't voorss Baillijschap, drie margen, van Eeu-

wout vander Dussen.

 

 

 

 

 

 

3 - 0 - 0

39

Isebrant Jacobsz aen Quinsheul, gebruijckt hier

noordaentvoorgaende, ende oostaende partije

vande weduwe van Bueren voornsde, seven mar-

gen vier hont, streckende vandtvoorgaende tot

inde Groote Gantel voorss, van Pouwels

van Beresteyn tot Delft.

 

 

 

 

 

7 - 4 - 0

40

Jan Lourisz aen Quinsheul, bruijckt

waerts van't voorgaende raijens op vande voorss

Munnickelaen, tot inde Groote Gantel voorss

ontrent vier margen, van Jan Willemsz tot

Amsterdam cocijs.

 

 

 

 

 

4 - 0 - 0

 

Het tweede deel int seste quartier, bedraegt

in margentale driehondert teentsestich margen

een hont, achtentachtich roeden.

 

 

 

362 - 1 - 88

 

Hier bij gevoecht het eerste deel, van't voorss

quartier, comt int geheel, vierhondert, tween-

twintich margen, een hont, achtentachtich, roeden.

 

 

 

422 - 1 - 88

 


 

 

††††††††††† Het sevende quartier gelegen
tusschen den Brouckwech ende den Merri
endijck, beginnende wten oosten vande laen
ofte Lijtswech, die vanden Merriendijck tot
de Brouckwech streckt, bij ofte aende wo-
ninge vande Wilde Zee, westwaerts op-
gaende tot de Molelaen toe, ende voorts over
dezelve Molelaen, tot de schuytsloot toe,
diemen oock noemt de Stryp.


 

1

Claes Dirricxsz Cuvenhove, gebruijckt aldaer

aende westzijde vande laen, dertijen hont lants

in eijgendom, Marij inde Wilde Zee, inden Hage.

 

 

 

2 - 1 - 0

2

Cornelis Pietersz inden Broeck gebruijckt

westaentvoorgaende sestien hont, toecomende

den Heijligengeestarmen tot Wateringe

streckende vanden Merrijendijck, tot den

Broeckwech.

 

 

 

 

 

2 - 4 - 0

3

Den selven in eijgendom, westaentvoor-

gaende, negen hont, streckende als vooren.

 

 

1 - 3 - 0

4

Den selven gebruijckt noch westaentvoor-

gaende negen hont, van't Convent van Loos-

duynen.

 

 

 

1 - 3 - 0

5

Den selven gebruijckt noch westaentvoor-

gaende, de helft van zeventien hont, vanden

Heijligengeestarmen tot Delft.

 

 

1 - 2 - 50

2-5-0

6

Den selven gebruijckt westaentvoorgaende,

negen hont, streckende als vooren, van mijn

Heer de Bij voorss.

 

 

 

1 - 3 - 0

7

Den selven van Antonis Muijs, westaent

voorgaende negen hont, streckende alstvoorgaende.

 

 

1 - 3 - 0

8

Noch den zelven westaentvoorgaende,

vant Capittel voorss, seven hont, noch twee

hont met de zeven hont gemeen, onbeheert.

 

 

 

1 - 3 - 0

 

Dese partije is grooter, dan also de twede partije

hier int eerste, weder zoveel te kort heeft, is

hier het oude quowier gevolgt.

 

 

9

 

L

gealordialiteert

Cornelis Vrancken, gebruijckt hier westaent

voorgaende, vijf margen, van Eeuwout

vander Dussen, streckende vanden Merrij-

endijck, tot den Broeckwech.

 

 

 

 

5 - 0 - 0

10

De zelven, westwaerts aentvoorgaende

veertien hont, in eijgendom strec-

kende als vooren.

 

 

 

2 - 2 - 0

11

Joost Jansz Vos, gebruijckt west-

waerts aentvoorgaende, vier margen

in eijgendom, streckende als vooren.

 

 

 

4 - 0 - 0

12

Den selven, westaentvoorgaende in eij-

gendom, vijftich hont, streckende als vooren.

 

 

2 - 3 - 0

13

Phillips Isebrantz Heemskerck, gebruijckt,

westaentvoorgaende, vande erfgenamen

van Fijck, vier margen, streckende vanden

voorss Merriendijck, tot den Broeckwech.

 

 

 

 

4 - 0 - 0

14

Antonis Arijensz, gebruijckt vande Costerije

van Wateringe westaentvoorgaende, ende

alleleens streckende, twe margen.

 

 

 

2 - 0 - 0

15

Den selven westaentvoorgaende, ende als

vooren streckende, twe margen, vant Cloos-

ter ter Lee.

 

 

 

2 - 0 - 0

16

Den selven westaentvoorgaende drie margen

drie hont, van Heerman Tresorier vanden Hage.

 

 

3 - 3 - 0

17

L

Den selven noch westaentvoorgaende, in eijgen-

dom, elf hont leen, streckende als vooren.

 

1 - 5 - 0

18

Den selven noch westaentvoorgaende,

vier hont in eijgendom, streckende vanden

Broeckwech, tot het naervolgende.

 

 

 

- 4 - 0

19

Claes Dirricxsz Cuvenhoven, gebruijckt

westaentvoorgaende, drie margen, een

hont, vande erfgenamen van Jacob Huij-

gen vander Dussen tot Delft, eertijts

gecomen vande Pastorije tot Wateringe

streckende vanden Merrijendijck, eensdeels

aentvoorgaende, ende voorts tot den

Broeckwech.

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - 1 - 0

20

Pieter Doe voor af van zijn woninge

drie margen tsestich roe in eijgen-

dom, streckende vanden Merriendijck

tot den Broeckwech.

 

 

 

 

3 - 0 - 60

21

Maertgen Pieters weduwe van Jan Pou-

welsz Vos, gebruijckt westwaerts van't

voorgaende zeven margen, een hont

streckende vanden Merrijendijck, tot Dir-

rick Arentszs werf, in eijgendom.

 

 

 

 

 

7 - 1 - 0

22

Dirrick Arentsz voorss tenden aentvoor-

gaende, aenden Broeckwech, ontrent drie

hont, daer zijn huijs op staet.

 

 

 

- 3 - 0

23

Pieter Doe voorss westaende voorss

seven margen, gebruijckt negen hont in

eijgendom, streckende van zeecker dijck-

gen, aenden voorss Merriendijck gelegen,

tot den Broeckwech.

 

 

 

 

1 - 3 - 0

7-0-0

24

 

L

Jan Pietersz van Adrichem, gebruijckt

westaentvoorgaende, negen hont, veer-

tich roe, vande Joffr. van Melesant

Rotterdam, streckende alst voorgaende.

 

 

 

 

1 - 3 - 40

25

Antonis Arijensz westaentvoorgaende, ne-

gen hont, achtendertich roeden, dat hij gebruijct

vant Convent van Reijnsburch, streckende

als vooren.

 

 

 

 

1 - 3 - 38

26

De weduwe van Jan Pouwelsz Vos,

voorss, gebruijckt westaentvoorgaende

negen hont provelant, streckende als vooren,

daer possesseur af es, Jacob Franceijs

inden Hage.

 

 

 

 

 

1 - 3 - 0

27

De selve westaentvoorgaende negen

hont, in eijgendom, streckende als vooren.

 

 

1 - 3 - 0

28

De selve weduwe, gebruijckt westwaerts aen

'tvoorgaende, in eijgendom seven margen,

daer haer huijs, barch ende geboomte op

staet, waer van vier margen, vier hont, ge-

comen is, van St. Aechten tot Delft, strec-

kende eensdeels van tvoorss dijckgen, ende

den Merrijendijck tot den Broeckwech.

 

 

 

 

 

 

 

7 - 0 - 0

29

Pieter Doe voorss gebruijckt hier noord-

waerts aende voorgaende partijen een dijc-

gen, langs den Merriendijck, streckende oost

ende west, groot ontrent twehondertvijftich

roeden.

 

 

 

 

 

- 2 - 50

30

 

L

Jan Pietersz voorss, gebruijckt westwaerts

aentnaestvoorgaende vier margen drie hont

van de weduwe van Pieter Pietersz Verburch

tot Schiedam, streckende van de Dijck-

sloot tot den Broeckwech voorss.

 

 

 

 

 

4 - 3 - 0

31

Den selven gebruijckt westaentvoorgaende

negen hont, streckende vande Dijcksloot

tot de Kleijne Rijt, daerinne heeft de voorss

weduwe van Melesant, vier hont, vijfen-

tseventich roeden, ende de weduwe vande

voorss Verburch, vier hont vijfentwin-

tich roeden.

 

 

 

 

 

 

 

1 - 3 - 0

32

Jonge Joris Jorisz, gebruijckt zuydwaerts

aentvoorgaende in eijgendom, tien hont

streckende vande Rijt, tot den Broecwech.

 

 

 

1 - 4 - 0

33

Den selven gebruijckt in eijgendom, west-

aentvoorgaende weer, seven hont, streckende

vande Dijcksloot, tot de Rijt voorss.

 

 

 

1 - 1 - 0

34

Den selven zuydwaerts aen't voorgaende tot

den Broeckwech, noch elf hont in eijgendom.

 

 

1 - 5 - 0

35

De weduwe van Sijmon Fransz, gebruijct

westwaerts aent naestvoorgaende veertien

hont, streckende vande Dijcksloot, tot de

Rijt voorss, d'een helft in eijgendom, ende

d'ander helft, van't Capittel voorss.

 

 

 

 

 

2 - 2 - 0

36

Jan Pieter voorss, gebruijckt westwaerts aen

't naestvoorgaende, ende zuydvan't voor-

gaende twe margen, vande weduwe van Me-

lesant voorss, streckende vande voorss Rijt

tot den Broecwech.

 

 

 

 

 

2 - 0 - 0

37

Den selven, gebruijckt westwaerts van

tvoorgaende, vier margen drie hont,

streckende als vooren, van eenen

Sprong tot Leijden.

 

 

 

4 - 3 - 0

 

38

Sabina van Reijnegoms erfgenamen, een

boomgaert, groot vier hont, gelegen

westwaerts vande veertien hont, die de

weduwe van Sijmon Fransz gebruijckt,

hier vooren verhaelt.

 

 

 

 

 

- 4 - 0

39

Phillips Pouwelsz, gebruijckt hier west

aen't naestvoorgaende, zeven margen

twe hont, van Sijmon Heijnricxsz indees tijt

Rent Mr. van Naeldwijck, streckende vande

Dijcksloot, ende Kleijne Rijt, tot de Grote Rijt

hebbende de Molelaen aen't westen.

 

 

 

 

 

 

7 - 2 - 0

40

Jan Vercroft, ende Jacob Jongen Boer, ge-

bruijcken tsamen in eijgendom, zuydwaerts

tenden aen'tvoorgaende, streckende voorts tot

den Broeckwech, hebbende de Molelaen aent

westen, vijf margen, genaemt de Houckcamp.

 

 

 

 

 

5 - 0 - 0

 

††††††††††† Over de Molelaen voorts
westopgaende tot de Stryp,
eerst beginnende vande Dijck-
wateringe tot de Rijt.

 

 

41

Harmen Corsz Cuijper, gebruijckt vant

Capittel voorss, een hont, twaalf roeden,

streckende uyt de voorss Dijcksloot, tot het

naervolgende.

 

 

 

 

- 1 - 12

42

Cornelis Jansz Spronse, gebruijckt zuyd-

aentvoorgaende, drie margen, vant Capittel

voorss, streckende tot de Groote Rijt, hebbende

de Molelaen aent oosten.

 

 

 

 

3 - 0 - 0

43

Pieter Doe westaentvoorgaende tien hont

in eijgendom, streckende alst voorgaende.

 

 

1 - 4 - 0

44

Cornelis Jansz Spronse westaentvoorgaende

negen hont, streckende als vooren, vande erfge-

namen van Cornelis van Moerkercken.

 

 

 

1 - 3 - 0

45

 

1M. Leen

Maertgen Pieters weduwe van Jan Pou-

welsz Vos, gebruijckt westaentvoorgaende

eene margen, streckende vande Dijck-

sloot tot de Rijt.

 

 

 

 

1 - 0 - 0

46

Cornelis Jansz Spronse voorss gebruijckt

westaentvoorgaende, in eijgendom acht hont

streckende als vooren, gecomen vande Car-

thuysers tot Delft.

 

 

 

 

1 - 2 - 0

47

Arijaentgen Hartmans, westaen't

voorgaende in eijgendom drie margen,

streckende vande Dijcksloot, totde

voorss Rijt.

 

 

 

 

3 - 0 - 0

48

Noch westaentvoorgaende, acht hont, vijf-

tich roeden, streckende als vooren, hebbende

de voorss Dijcksloot, oock aentwesten, also

de selve hier ommeschrinckelt, ende is tot

boomgaert gemaeckt, toecomende 't Ca-

pittel voorss.

 

 

 

 

 

 

1 - 2 - 50

 

††††††††††† Wederbeginnende van t
westen naer't oosten, als vande
Strijp, ofte Schuytsloot, tot Corne-
lis Vrancken
landen, streckende
van't noorden tot een scheytsloot, als
inde caert te zien is.

 

 

49

De weduwes van Sijmon Fransz voorss

gebruijckt hier vanden Huijse van Nael-

dwijck, drie margen, genaemt de Biesweij,

streckende vande Dijcksloot, totde voorss

scheijtsloot, hebbende aentwesten de Strijp.

 

 

 

 

 

3 - 0 - 0

50

Oostwaert aentvoorgaende, vooraende

Dijcksloot, gebruijckt Gerrit Huijgen eene

margen, lopende scharp, naer'tvoorgaende

volgens de caerte, vanden Huijse van
Naeldwijck
.

 

 

 

 

 

1 - 0 - 0

51

De voorss weduwe van Sijmon Fransz

gebruijckt oostwaerts aentvoorgaende

een weijtgen, groot vier hont, vande Cap-

pelle tot Honshol.

 

 

 

 

- 4 - 0

52

Deselve noch zuydaentvoorgaende, ge-

bruijckt drie margen, streckende tot de

voorss scheijtsloot, d'een helft van St.

Annen Convent binnen Delft, d'ander

helft vant Capittel voorss.

 

 

 

 

 

3 - 0 - 0

53

Phillips Pouwelsz gebruijckt oostaende

twe voorgaende partijen, drie margen vanden

Huijse van Naeldwijck, streckende vande

Rijt, tot de voorss scheijtsloot.

 

 

 

 

3 - 0 - 0

54

Arijaentgen Hartmans voorss

gebruijckt in eijgendom, oostaentvoor-

gaende, twe margen, streckende als

vooren.

 

 

 

 

2 - 0 - 0

55

Inden houck voor de Dijcksloot voorss,

noordwaerts vande naestvoorgaende

twe partijen, legt het Cappelweijtgen, groot

een hont, nu boomgaert, daer de voorss

twe partijen, haer uijtpat over hebben, dit

hier voor memorije.

 

 

 

 

 

 

- 1 - 0

 

††††††††††† Weder beginnende vande
Strijp, over de voorss scheydsloot
langs de Broeckwech, oostop tot
de voorss Molelaen.


 

56

De weduwe van Sijmon Fransz voorss, ge-
brijckt tien hont, streckende vande voorss

sloot tot den Broecwech, hebbende ten westen

de Strijp, d'een helft van t Capittel voorss

d'ander helft vande Cappelrije tot Honshol.

 

 

 

 

 

1 - 4 - 0

57

Pieter Aertsz, gebruijckt hier oostaen't

voorgaende vier margen drie hont, streckende

vanden Broecwech, tot de voorss scheijtsloot

in eijgendom.

 

 

 

 

4 - 3 - 0

58

Phillips Pouwelsz voorss, gebruijckt oost

aentvoorgaende twe margen drie hont, in

eijgendom, streckende als vooren.

 

 

 

2 - 3 - 0

59

Cornelis Huygen bruijckt oostaentvoorgaende

drie margen, van Pieter Doe, streckende

alst voorgaende.

 

 

 

3 - 0 - 0

60

Maerten Maertensz gebruijckt oostaen-

tvoorgaende, eene margen, vijf hont, se-

venenveertich roeden, streckende vande

voorss scheijtsloot, voor de Broeckwech met

een vlietgen, als inde caert.

 

 

 

 

 

1 - 5 - 47

61

Cornelis Vrancken, gebruijckt oostwaerts

aen'tvoorgaende, eenentwintich margen, een

hont, in eijgendom, daer zijn huys, barch,

ende geboomte op staet, waerinne den Heijligen-

geestarmen tot Naeldwijck gemeen leijt, met

zeven hont, streckende vande Groote Rijt,

voor de Broeckwech, met seeckere vlietgens.

 

 

 

 

 

 

 

21 - 1 - 0

62

Den selven gebruijckt, oostaent-

voorgaende, seven hont, vanden Heijligen-

Geestarmen tot Delft, streckende

vanden Broeckwech, tot Cornelis Vranc-

ken selfs lant, dat hier tusschen de Rijt

ende dese zeven hont, met een

smal stroockgen tucomt, tot aen

't naevolgende.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 1 - 0

63

Den selven gebruijckt oostwaert aent

voorgaende eene margen, vant Capittel

streckende vanden Broeckwech

tot de Rijt, hebbende aende oostzijde

de Molelaen, ende is hier het leste van

het zevende quartier.

 

 

 

 

 

 

1 - 0 - 0

 

Dit geheel zevende quartier is groot in

margentale, hondertvijfensestich margen

vier hont, zevenenveertich roeden.

 

 

 

165 - 4 - 47

 


 

 

††††††††††† Het achtste quartier ge-
naemt de Oude Broeckpolder, gaende vanden
oosten in van't scheyt des voorss baillischaps,
westwaerts opgaende tot de Nieuwe Broeck-
polder, streckende vande Broeckwech tot de
Sweth.


 

 

je weer

 

 

 

Het eerste weer, begint zuydwaerts van 't

Munnickelaentgen, hebbende aentoosten, de

Gasthuijswey tot Delft, daer bruijcker van is,

Claes Dirricxsz Cuvenhoven, streckende van

den Broeckwech tot inde Sweth.

 

 

1

Daer inne heeft Pieter Doe, eenentwintich

margen, acht margen in eijgendom, ende der-

tien margen van de erfgenamen van Barne-

velt, gecomen van St Aechten tot Delft, begrij-

pende voor en achter de brete van tweer, leggende

altyt langs de Oostsloot, streckende vande

wech, tot het vierde artijckel hier naervolgende.

 

 

 

 

 

 

 

21 - 0 - 0

2

Leendert Cornelisz Jickgen, gebruijckt eeni-

ge roeden vande Broeckwech af, langs de

Westsloot, int voorss weer, drie margen,

van.

 

 

 

 

3 - 0 - 0

3

Joost Jansz Vos, gebruijckt zuydwaerts

aentvoorgaende, in eijgendom drie margen

suydwaerts hieraen, comt Pieter Doe we-

der, met de gehele brete van tweer.

 

 

 

 

3 - 0 - 0

4

Isebrant Jacobsz aende Heul, gebruijckt van

Pouwels van Beresteijn, ses margen

vier hont, ende is tsuydeijnde van 'tvoorss

weer, streckende vande voorss partije, tot

inde Sweth, als inde caert te zien is.

 

 

 

 

 

6 - 4 - 0

 

ije weer

 

 

5

Claes Dirricxsz Cuvenhoven, gebruijckt van

Marij inde Wilde Zee inden Hage, westaen-

'tvoorgaende dertien margen, streckende vande

Broeckwech tot inde Sweth.

 

 

 

 

13 - 0 - 0

 

iije weer

 

 

6

Floris Pietersz, gebruijckt vooraende wecht

eensdeels eijgen, seventien hont, daer van

anderhalf margen van Alit vander Duijn

inden Hage, streckende tot de naervol-

gende partijen.

 

 

 

 

 

2 - 5 - 0

7

Leendert Cornelisz Jickgen voorss, gebruijckt

hier in erfhuer vande Kerck van Wateringe

gelegen aende wech, inde noordoosthouck

van 't voorgaende anderhalf hont.

 

 

 

 

† - 1 - 50

8

Suydwaerts aent naestvoorgaende, scheijt hem

dit weer aen tweer, als inde caerte te zijen is,

waer van aende oostsijde vijf margen

gebruijckt wert bij Jan Vercroft, van eene

Maertgen Cornelis tot Delft, streckende

van t naestvoorgaende, tot het naervolgende.

 

 

 

 

 

 

5 - 0 - 0

9

Jan Aertsz Bras, gebruijckt zuydwaerts aen

tvoorgaende elf hont, vande voorss we-

duwe, streckende tot inde Sweth.

 

 

 

1 - 5 - 0

10

Den selven, gebruijckt de westwaerts te par-

tijde, vande voorss twe weeren, seven margen

drie hont, vande voorss eijgersse, strec-

kende vande eerste partije tot inde

Sweth, genaemt Barnevelt.

 

 

 

 

 

7 - 3 - 0

 

iiije weer

 

 

11

Jan Aertsz Bras voorss, gebruijckt hier

negentien margen, twe hont, vyftich roeden,

streckende vande Sweth tot de wecht, daer

inne hij gebruijckt vande Kercke van Warmont

drie hont vijftich roeden, leggende voor int

zelfde weer, op hem zelven, als inde caert

te zien is, geteyckent A,

van't Convent van Reijnsburch sestien

margen drie hont,

vande Heijlige geestarmen tot Nael-

dwijck acht hont, ende den bruijcker selfs

met eene margen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 - 2 - 50

12

Claes Dirricxsz Cuvenhoven, gebruijckt hierin

dit weer vijf hont, vande Kercke vande War-

mont voorss, voor aende wech, aende oostsijde

in, waer achter aende voorss drie hont vijftich

roe gelegen is, als inde caert.

 

 

 

 

 

- 5 - 0

 

ve weer

 

 

13

Cornelis Pietersz gebruijckt een weer lants

oostwaerts aentvoorgaende, vijftien margen

vier hont, daer zijn huys, barch ende geboom-

te op staet, streckende vande Broecwech tot

inde Sweth, vande naervolgende eijgens,

van Joffr. Sanderijn tot Delft, drie margen,

Hamel inden Hage, drie margen,

den bruijcker eijgen drie margen anderhalf hont,

van 't Clooster tot Loosduijnen, drie margen,

drie hont.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 - 4 - 0

 

vje weer

 

 

14

De erfgenamen van Jan Aertsz, gebruijcker

westaentvoorgaende een weer lants, groot

ontrent dertich margen, daer huijs, barch

ende geboomte op staet, streckende vande

wech tot inde Sweth, vande Barnevelden

inden Hage, vyfentwintich margen,

vanden Heijligengeest tot Naeldwijck negen

hont, ende van Mathijs Jacobsz Holigenhouck

cocijs, drie margen, drie hont.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 - 0 - 0

 

vije weer

 

 

15

 

 

 

 

 

L .....

 

L.....

Jan Pietersz van Adrichem, gebruijckt west-

waerts aentvoorgaende, achtien margen,

streckende vande Broecwech tot inde Sweth,

vande naevolgende eijgens

van't anderde Offijtie van Honshol, dat ont-

fangen wert bijden Rent Mr. aldaer, drie margen

van Joffr. van Melesant tot Rotterdam, twe

margen, vanden Heijligengeestarmen tot

Delft, drie margen tweendertich roe,

van Michiel Lamberchtsz tot Delft, vier

margen tweendertich roe, ende den

bruijcker self met zes margen, daer van drie

margen gecomen zijn, van St. Aechten tot Delft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 - 0 - 0

 

viije weer

 

 

16

De Heere vander A. gebruijckt westwaerts

aentvoorgaende, veertien margen in eij-

gendom, streckende als vooren.

 

 

 

14 - 0 - 0

 

jxe weer

 

 

17

Joost Jansz Vos, gebruijckt westwaerts

aentvoorgaende, achtien margen, vijf hont, der-

tien roe, streckende als vooren, daer van elf

margen, drie hont, van Matijs Jacobsz Holij-

enhouck inden Hage, met zijn cocijs,

den bruijcker zelfs met seven margen, twe

hont, dertien roe, van Loosduijnen, ende van

St. Aechten gecomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

18 - 5 - 13

 

xe weer

 

 

18

Den selven gebruijckt westwaerts aen't

voorgaende zijn huysweer, streckende als

vooren, groot elf margen.

 

 

 

11 - 0 - 0

 

Dit achtste quartier is groot in mar-

gentale, hondert eenentnegentich margen

vyf hont, dertien roeden.

 

 

 

191 - 5 - 13

 


 

 

††††††††††† Het negende quartier genaemt
de Nieuwe Broeckpolder, beginnende vant
oosten in vande kaede van den Oude Broeck-
polder tot de schuytsloot toe, streckende vande
Broeckwech tot inde Sweth.

 

 

 

je weer

 

 

1

Het eerste weer inde Nieuwe Broeckpol-

der, beginnende van Joost Vos zijn huys weer

westwaerts, van Floris Boom inden Hage,

tien margen drie hont, streckende vanden

Broeckwech tot inde Sweth.

 

 

 

 

 

10 - 3 - 0

 

ije weer

 

 

2

Antonis Arijentsz, bruijckt west-

waerts aen'tvolgende tien margen, van

Eeuwout Verhorst tot Rotterdam, ende

streckt als vooren.

 

 

 

 

10 - 0 - 0

3

 

L

Den selven westwaerts aentvoorgaende

een weer, streckende als vooren, tien

margen eijgen, daer van twe margen

drie hont leen is.

 

 

 

 

10 - 0 - 0

 

iiije weer

 

 

4

Dirrick Arijensz Couckebacker, bruijckt

westwaerts vantvoorgaende, van t Convent

vander Lee, tweentwintich margen, streckende

als vooren.

 

 

 

 

22 - 0 - 0

 

ve weer

 

 

5

De weduwe van Jan Pouwelsz Vos voorss,

gebruijckt westaentvoorgaende, voor aende

Broeckwech, ses margen, schrinckelende voor

int voorgaende, ende het naevolgende weer,

mede van tvoorgaende Convent gecomen

nu eijgen.

 

 

 

 

 

 

6 - 0 - 0

6

Gielis Jorisz, gebruijckt westaentvoorgaende

daer zijn huijs, barch ende geboomte op

staet, ses margen, mede wel eer vant

selve Convent, nu mijn heer de Bij, in den

Hage, streckende vande Broecwech, ende

het voorgaende tot het naervolgende.

 

 

 

 

 

 

6 - 0 - 0

7

Phillips Isebrantsz Heemskerck, gebruijckt

van t voorgaende tot inde Sweth, mede gecomen

van t selve Convent, nu eijgen, acht margen,

drie hont.

 

 

 

 

8 - 3 - 0

 

 

vje weer

 

 

8

Pieter Doe voorss, gebruijckt hier in eijgen

acht margen, westwaerts vantvoorgaende

streckende vande Broeckwech tot inde Sweth.

 

 

 

8 - 0 - 0

 

vije weer

 

 

9

Antonis Arijensz gebruijckt westaentvoor-

gaende zijn huysweer, streckende als vooren,

daer inne Egbert Paeu tot Delft, met

tien margen, den bruijcker zelfs in eijgen-

dom ses margen, anderhalf hont.

 

 

 

 

 

16 - 1 - 50

 

viije weer

 

 

10

De weduwe van Jan Pouwelsz Vos

gebruijckt westaentvoorgaende, sessentwin-

tich margen, streckende van de Broec-

wech, tot inde Sweth, in eijgendom.

 

 

 

 

26 - 0 - 0

 

jxe weer

 

 

11

Eeuwout vander Dussen, heef west-

waerts aentvoorgaende, in eijgendom

twaelf margen, drie hont, streckende als

vooren, daer van gebruijckt Phillips Pouwelsz

drie margen, ende Pieter Groen, seven margen

vier hont, ende Maerten Molenaer, elf

hont.

 

 

 

 

 

 

 

12 - 3 - 0

 

xe weer

 

 

12

Jonge Joris, bruyckt hier westantvoorgaende

seven margen, genaemt het Malle Weer,

van Reijer Gerritsz tot Delft, streckende

als vooren.

 

 

 

 

7 - 0 - 0

 

xje weer

 

 

13

Jan Pietersz van Adrichem, bruijckt hier west-

waerts aentvoorgaende, dertien margen, streckende

eensdeels vande wecht, ende eensdeels vande

naevolgende tot de Wollebrant, van Jonckheer

Vrederick wten Engh.

 

 

 

 

 

13 - 0 - 0

14

Den selven gebruijckt voor aende wecht, aende

westzijde int selfde weer, vijf margen, een

hont, vande Vergraften tot Leijden, als in-

de caert.

 

 

 

 

5 - 1 - 0

15

Jonge Joris, gebruijckt in dit selfde

weer, drie margen, vande voorss erfge-

namen, van wten Eng, streckende vande

Wollebrant, tot inde Sweth.

 

 

 

 

3 - 0 - 0

 

xije weer

 

 

16

Willem Claesz, gebruijckt westaentvoor-

gaende, streckende vande Broeckwech, tot het

naervolgende, seven margen, van Tijman

Vergracht tot Leijden.

 

 

 

 

7 - 0 - 0

17

Den selven gebruijckt, zuydaentvoorgaende

twee margen, streckende voorts tot inde

Wollebrant in eygendom.

 

 

 

2 - 0 - 0

18

Den selven gebruijckt zuydaentvoorgaende

twe margen van t Capittel tot Naeldwijck

streckende vande Wollebrant tot inde Sweth.

 

 

 

2 - 0 - 0

 

xiije weer

 

 

19

Den selven gebruijckt noch westaentvoorgaende

sestien margen, van Jan, ende Tijman Vergracht

tot Leijden, streckende vande Broeckwech tot inde Sweth.

 

 

 

16 - 0 - 0

20

Cornelis Willemsz Oudendijck, gebruijckt westaen-

tvoorgaende, twaelf margen van't Capittel voorss

streckende van de wech, tot inde voorss Sweth.

 

 

 

12 - 0 - 0

21

Maertgen Pieters weduwe van Jan Pouwelsz

voorss, gebruijckt int voorss weer, voor aende

wecht aende westzijde, twee margen in eij-

gendom, alsmen inde caerte ziet.

 

 

 

 

2 - 0 - 0

 

xve weer

 

 

22

Cornelis Arijensz Dortwech, ende Pieter

Jansz Baerthout, bruijcken tsamen, westaent-

voorgaende, twaelf margen een hont, vant Con-

vent vender Lee, streckende vande wech tot inde

Wollebrant.

 

 

 

 

 

12 - 1 - 0

23

Willem Gerritsz opt Sweth, gebruijckt zuyd-

waerts aentvoorgaende, van Wollebrant tot

inde Sweth, vier margen, drie hont in erfhuer

vant Convent vander Lee.

 

 

 

 

4 - 3 - 0

 

xvje weer

 

 

24

Phillips Isebrantsz Heemskerck, gebruijckt

westwaerts aentvoorgaende negen margen,

een hont, streckende vande Broeckwech, voor

de Wollebrant, tot het naervolgende, vanden

Heijligengeestarmen tot Delft vier margen,

van Joffr. van Melesant, tot Rotterdam, vijf

margen, een hont, dese schrinckelt achterom,

als inde caert geteijckent is.

 

 

 

 

 

 

 

 

9 - 1 - 0

25

Joris Cornelisz van Vliet, gebruijckt in eij-

gendom, zuydwaerts aentvoorgaende, seven

margen een hont, streckende vantvoorgaende

tot inde Sweth, dat achterom wat schrinckelt

voor de vierdalf margen van Cornelis Vrancken.

 

 

 

 

 

7 - 1 - 0

26

De weduwe van Jan Pouwelsz Vos, gebruyckt

westwaerts aentvoorgaende, eensdeels voor aende

wecht, ende het naervolgende, tot inde Wolle-

brant, negen margen drie hont, eijgen, gecomen

vande Heijlige Geestarmen tot 's Gravezande.

 

 

 

 

 

9 - 3 - 0

27

Cornelis Vrancken, gebruijckt in eijgendom

voor aende wech, inde westsijde vierkant int

voorgaende, drie margen drie hont, Sprongen-

lant genaemt, in de caert geteijckent.

 

 

 

 

3 - 3 - 0

28

Phillips Pouwelsz, gebruijckt westaentvoor-

gaende, ses margen twe hont, vant Capit-

tel tot Naeldwijck, streckende vande wech,

tot inde Wollebrant, geteijckent met.

 

 

 

 

6 - 2 - 0

29

Cornelis Vrancken voorss, gebruijckt zuyd-

waerts vande voorss twe partijen, drie margen

drie hont, in eijgendom, streckende vande Wol-

lebrant tot Joris Cornelissz voorss, ende Heems-

kerck hier naer genaemt, als inde caert geteijc

kent met.

 

 

 

 

 

 

3 - 3 - 0

30

Den zelven gebruijckt west van 't naestvoor-

gaende vyf margen vanden Huijse van Nael-

dwijck, streckende vande vlietgens tot inde

Wollebrant, geteijckent met.

 

 

 

 

5 - 0 - 0

31

L

Den zelven gebruijckt westwaerts van't voor-

gaende, drie margen leen, hem eijgen, van

Joffr. van Alfrigen, streckende vande

vlietgens tot het naervolgende.

 

 

 

 

3 - 0 - 0

32

Den selven gebruijckt zuydwaerts aen'tvoor-

gaende tot inde Wollebrant, seven hont

vanden Huyse van Naeldwijck, ge-

teijckent met.

 

 

 

 

1 - 1 - 0

33

 

 

 

L

Heemskerck voorss, zuydwaerts aentvoorgaende

drie margen vanden Heijligengeestarmen tot

Naeldwijck, streckende vande Wollebrant, tot

dese hier onder, noch twe margen drie hont

leen, den bruijcker eijgen, streckende vanden

Heijligengeest voorss, ende Cornelis Vranc-

ken vierdhalf margen, tot inde Sweth geteijc-

kent met, b. ende is hier 't leste vant

zeventiende weer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - 3 - 0

 

xviije weer

 

 

34

Cornelis Jansz Spronse, gebruijckt, west-

aentvoorgaende, van seeckere vlietgens

tot het naevolgende seven margen, vande St.

Jans Heeren tot Haerlem.

 

 

 

 

7 - 0 - 0

35

Cornelis Vrancken voorss, bruijckt hier tenden

aentvoorgaende, tot inde Wollebrant, vande

selve St. Jans Heeren, twe hont.

 

 

 

- 2 - 0

36

Heemskerck voorss, bruijckt tenden aentvoor-

gaende seven margen, streckende uytde Wolle-

brant, tot inde Sweth, ende maeckt het hele

weer, vande St. Jans Heeren tot Haerlem.

 

 

 

 

7 - 0 - 0

 

xjxe weer

 

 

37

Corns Jansz opden Dijck, gebruijckt west-

waerts voor aende wecht, vijf margen, vant

Capittel voorss, streckende vande wech ende

de vlietgens, tot het naervolgende.

 

 

 

 

5 - 0 - 0

38

Cornelis Vrancken voorss, gebruijckt zuyd-

waerts tenden aentvoorgaende, vande Huyse

van Naeldwijck vijf margen, streckende over

de Wollebrant, tot het naervolgende.

 

 

 

 

5 - 0 - 0

39

Den selven gebruijckt zuydwaerts van't

voorgaende, derijen hont, van Mathijs Ja-

cobsz Holijenhouck inden Hage, streckende van

tvoorgaen tot inde Sweth.

 

 

 

 

2 - 1 - 0

40

Reijer Vrancken, gebruijckt westwaerts

van 't voorss, voor aende wecht, negen mar-

gen, streckende tot inde Wollebrant, comt

in eijgendom een Godshuijs tot Leij-

den, hier inne begrepende werf van Phil-

lips Pouwelszs wooninge, groot twee

hont.

 

 

 

 

 

 

 

9 - 0 - 0

41

De weduwe van Sijmon Fransz, gebruijct

westaentvoorgaende, vyf margen, vier hont,

van Heijndrick Reijersz tot Delft, streckende

vande wech, tot inde Wollebrant.

 

 

 

 

5 - 4 - 0

42

Phillips Pouwelsz, gebruijckt westwaerts

aentvoorgaende ses margen, streckende van wecht

tot het maervolgende, hebbende aende westsijde

de schuytsloot, vande St. Jans Heeren tot Haerlem.

 

 

 

 

6 - 0 - 0

43

Den zelven, gebruijckt tenden aentvoorgaende

tot inde Wollebrant, eene margen, vanden

Huijse van Naeldwijck.

 

 

 

1 - 0 - 0

 

††††††††††† Volgen zeeckere parcelen
van landen toecomende den Huyse
van Naeldwijck
, gelegen bij zuyden
de Wollebrant, genaemt de Proyen.

 

 

44

Suydwaerts vande voorgaende partijen,

streckende uyt de Wollebrant tot de nae-

volgende, een proije, groot drie margen

een hont, eenenveertich roeden.

 

 

 

 

3 - 1 - 41

45

Suydwaerts aentvoorgaende een proije, groot

drie margen, een hont, veertich roeden.

 

 

3 - 1 - 40

46

Noch zuijdwaerts aentvoorgaende een proije

groot vijf margen.

 

 

5 - 0 - 0

47

Noch zuijdwaerts aentvoorgaende, een proije

groot drie margen, drie hont, hebbende

aende zuydzijde de Sweth.

 

 

 

3 - 3 - 0

 

Dit negende quartier, bedraecht in

margentale, drie hondert, achtendertich

margen, een hont, eenentachtich roeden.

 

 

 

338 - 1 - 81

 


 

 

††††††††††† Het tiende quartier gelegen
tusschen de Honsholredycksche wech ende
de Broeckwech, diemen oock naemt de
Middelwecht, beginnende aende oostzijde
vanden dorpe van Naeldwijck, oostop-
gaende tot de schuytsloot, diemen oock
noemt de Stryp.

 

 

 

††††††††††† Men moet weten, al zyn hier de bekenden
aent zuyden tot de Broeckwech somwijlen
verhaelt, dat de landen van dit quartier
meest over de wech comen met seeckere
vlietgens, zoo dat de wech leyt heel in
dit quartier,
Eerst tusschen de vaert, ende de
Honsholredycksche wech.

 

 

1

Jonge Jan Jansz Foreest, gebruijckt van

Panser tot Schiedam, vier margen, hebbende

aende westzijde het dorp voorss, ten zuyden de

vaert, ten noorden de Honsholredijcksche

wech, ten oosten t naevolgende.

 

 

 

 

 

4 - 0 - 0

2

De weduwe van Hoochwerf, gebruijckt elf

hont, van't Capittel voorss, streckende van

tvoorgaende tot Geertgen Goverts tuyn,

langs de wech, hebbende aende zuijdsijde

het naevolgende.

 

 

 

 

 

1 - 5 - 0

3

De selve weduwe gebruijckt zuydaentvoor-

gaende vant selve Capittel twe margen

hebbende aende zuydsijde de voorss vaert, strec-

kende vant naestvoorgaende tot Cornelis

Huygen drie margen, hier naer genaemt.

 

 

 

 

 

2 - 0 - 0

4

Geertgen Goverts, gebruijckt in eijgendom

een thuijn, groot vier hont, streckende vant

voorgaende tot de wecht.

 

 

 

- 4 - 0

5

Cornelis Huygen, gebruijckt in eijgendom

drie margen, daer zijn huijs, barch, ende

geboomte op staet, streckende vande

wech, tot de voorss vaert.

 

 

 

 

3 - 0 - 0

6

Arent Arentsz, gebruijckt oostaentvoor-

gaende, twe margen, streckende als t

voorgaende van t Capittel voorss

acht hont, ende den bruijcker zelfs

vier hont.

 

 

 

 

 

2 - 0 - 0

7

Boon Dirricxsz gebruyct oostwaerts vant

voorgaende, drie margen, streckende als

vooren, hebbende mede de voorss vaert aen

't oosten, also die hier omschrinckelt naer de

wecht, in eygendom.

 

 

 

 

 

3 - 0 - 0

 

††††††††††† Wederbeginnende vanden
dorpe voorss, aende zuydsijde
vande vaert.

 

 

8

Cornelis Maetensz Rat, gebruijckt een

woninge met de naevolgende landen,

beginnende wederom aende zuydoostzijde

vande voorss dorpe.

 

Oost een campe van drie margen, een

hont, vijftich roeden, streckende vande pre-

dijkants boomgaert tot het naervolgende

in eijgendom, hebbende aend noordsijde

de voorss vaert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - 1 - 50

9

Den selven gebruijckt oostwaerts, tenden

aentvoorgaende tothet schutheck toe, ende

een oude wateringe, acht margen, vijf hont

daer van vier margen vijf hont, gecomen is

vande Carthuijsers buyten Delft, nu eijgen,

ende vier margen provelant, daer possesseur

af is, de Schout van Delfshaven.

 

 

 

 

 

 

 

8 - 5 - 0

10

Den selven, gebruijckt zuydaentvoorgaende acht

margen, drie hont in eygendom daer de woninge

op staet, genaemt de Hoochwerf, streckende van 's

Heeren wech, oostwaerts tot den oosten houck

toe.

 

 

 

 

 

8 - 3 - 0

11

Den selven noch seven hont, vijfenveertich

roeden, daer van vier hont vijfenveertich roeden

zijn erfhuer, van t Capittel tot Naeldwijck,

ende drie hont vant selve Capittel in pacht.

 

 

 

 

1 - 1 - 45

12

Olivier Vrancken, gebruijckt zuydwaerts

aentvoorgaende veertien hont, streckende vande

wech, tot den oosten houck, van Jonckheer Jan

van Roon, tot Rijswyck.

 

 

 

 

2 - 2 - 0

13

Machtelt Willems weduwe van Dirrick Cor

nelisz Velden, gebruijckt, in eijgendom

zuydwaerts aentvoorgaende, vijf margen,

streckende als vooren.

 

 

 

 

5 - 0 - 0

14

De selve weduwe, gebruijckt zuydwaerts

aentvoorgaende in eygendom ses mar-

gen, streckende als vooren.

 

 

 

6 - 0 - 0

15

Vranck Cornelisz, gebruijckt zuydwaerts

aentvoorgaende inden houck, een woninge

met acht margen, ten zuyden den Broeck, ofte

de Middelwech, aen't oosten den voorss Korten

Houck, van Johan Tuningh inden Hage.

 

 

 

 

 

8 - 0 - 0

16

De erfgenamen van Pieter Aertsz, ge-

bruijcken oostwaerts aentvoorgaende, thien

margen, vanden Heijligengeestarmen tot Delft

genaemt den Corten Houck, daer van eene

margen gecomen is, van St. Annen Convent

tot Delft, streckende met zeecker vlietgen

vande zuydzijde vande wecht, noordop, tot

Cornelis Maertenszs lant, hier voren ge-

naemt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 - 0 - 0

 

††††††††††† Wederbeginnende aende
voorss Honsholredycksche wech.


 

17

Pieter Colen, gebruyckt in eijgendom,

ses margen, streckende vande Honsholredijcksche
wech , zuydwaerts, tot de naestvolgende partijen,

hebbende eensdeels aende westzijde de vaert

daerse omschrinckelt, nae de wecht, als inde caert.

 

 

 

 

 

6 - 0 - 0

18

Willem Jacobsz, gebruijckt zuydwaerts aen

tvoorgaende, ende westwaerts aentnaevolgende

vier margen, streckende totde Middelwech

toebehorende eenige weesen, tot Rotterdam.

 

 

 

 

4 - 0 - 0

19

Adrijaen Claesz, gebruijckt oostaentvoor-

gaende, vier margen, van, Vander Mijlen

inden Hage, streckende als vooren.

 

 

 

4 - 0 - 0

20

 

 

L

Cornelis Willemsz Oudendijck, gebruijckt

oostwaerts aende voorgaende partijen, een

campe lants van negen margen, een hont,

sesendertich roeden, steckende vande Dijck-

wech, tot de Middenwech, ende eensdeels tot

Boon Dirricxszs lant hier naer, daerinne hij

in eijgendom heeft, vier margen, vier hont

sesendertich roeden, dat hij telven hont, vanden

Huyse van Liesvelt, noch negen hont, die

hij te leen hout, vanden Huijse van Naeldwijck,

noch oostaentvoorgaende negenhont, strec-

kende vande Naeldwijcksche wech, tot Boon

Dirricxszs lant voorss, vanden Heijligengeest

tot Naeldwijck, noch negen hont in

eijgendom, oostaentvoorgaende strec-

kende als vooren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 - 1 - 36

21

Boon Dirricxsz voorss gebruijckt zuydwaerts

ende oostwaerts aentvoorgaende eene

margen, vande Heijlige geestarmen tot

Naeldwijck.

 

 

 

 

1 - 0 - 0

22

L

Den selven gebruijckt zuydwaerts aentvoor-

gaende totden Broeckwech, eene margen

in eygen, leen van Naeldwijck.

 

 

 

1 - 0 - 0

23

Den selven gebruijckt oostwaerts aentvoor-

gaende, ses margen provelant, daer possesseur

van is, Jan Cornelisz Nieulant, streckende

vande Dijckwech tot den Broecwech.

 

 

 

 

6 - 0 - 0

24

Den selven bruijckt noch oostaentvoor-

gaende van St Catherijnen Gasthuijs

tot Leijden twe margen een hont, strec-

kende vanden Dijckwech, tot het naevolgende.

 

 

 

 

2 - 1 - 0

25

De weduwe van Sijmon Fransz op Hons-

holredijck, gebruijckt negen hont, streckende

van t voorgaende tot de Broecwech in eij-

gendom.

 

 

 

 

1 - 3 - 0

 

Pieter Dirricxsz Groen, gebruijckt van

zyn vader Dirrick Leenertsz dese nae-

beschreven partijen.

 

 

26

Oostaen Boon Dirricxszs bruijck-

waer voor aende Dijckwech ontrent vijf

hont, vande Huyse van Naeldwijck.

 

 

 

- 5 - 0

27

Noch oost ende zuydwaerts van 't

voorgaende, dat zyn vader eijgen comt,

vierentwintich margen, twe hont streckende vande

Dijckwech totden Broeckwech, als inde caert.

 

 

 

 

24 - 2 - 0

28

Den zelven oostwaerts aentvoorgaende voor aenden Dijc-

wech , tien hont van Heijligengeestarmen tot Naeldwijck.

 

 

1 - 4 - 0

29

De weduwe van Sijmon Fransz voorss oostwaerts

aentnaestvoorgaende, twe margen in eijgendom,

streckende vanden Broeckwech, tot het naervolgende.

 

 

 

2 - 0 - 0

30

Cornelis Huygen voorss, gebruijckt oostwaerts vande

voorgaende landen negen margen provelant, van Jan de

Groot, streckende vande Dijckwech totden Broeckwech

als inde caert afgeteijckent is.

 

 

 

 

9 - 0 - 0

31

De erfgenamen van Pieter Aertsz voorss, gebruijcken

oostwaerts aentvoorgaende, drie margen, streckende

vanden Dijckwech totden Broeckwech, deen heeft eijgen

gekocht vande Kerck van Scheveninge, d'ander helft

provelant daer posseszeur van is, Willem de Groot.

 

 

 

 

 

3 - 0 - 0

32

De selve gebruijckt oostwaerts aentvoorgaende drie

margen anderhalf hont, streckende vande Broeckwech tot

het naervolgende, daer vande Carthusers tot Delft

twe margen nu eijgen, ende de reste van Aechte

Willems tot Delft.

 

 

 

 

 

3 - 1 - 50

33

Oostaentvoorgaende een smalle stroock, toeco-

mende den Huyse van Naeldwijck, ende is met

elst beplant, groot drie hont, streckende alstvoor-

gaende, hebbende aentoosten de Schuytsloot.

 

 

 

 

- 3 - 0

34

Noordwaerts vande twe voorgaende partijen tot aende

Dijckwech, leijt drie margen, genaemt de Steen-

plaets, hebbende aende oostzijde de Strijp, toeco-

mende den Huyse van Naeldwijck, thans gebruijct

bij Catshuysen.

 

 

 

 

 

3 - 0 - 0

 

Het tiende quartier is groot in margen-

tale hondert vierenveertich margen, eenen-

dertich roeden.

 

 

 

144 - 0 - 31

 


 

 

††††††††††† Het elfde quartier genaemt
den Korten Brouck, beginnende vande
voorss Schuytsloot westopgaende
eerst tusschen de voorss Middelwech, ende
den Derdewech, ende eensdeels de Lierwech,
beginnende aent Windaes, tenden de Rijskae.

 

 

 

††††††††††† Eerst de proyen.

 

 

1

Eerst een proije, toecomende de Huijse

van Naeldwyck, groot, twe margen, twe

hont.

 

 

 

2 - 2 - 0

2

Leendert Meesen, gebruijckt westwaerts

vantvoorgaende vier margen, hebbende aende

westzijde de Derdewech, streckende vande

Lierwech, tot het naervolgende, d'een helft in

eijgendom, ende dander helft, van Jacob de

Jongh, heere van Baertwijck.

 

 

 

 

 

 

4 - 0 - 0

3

Noch een proije toecomende den Huyse van

Naeldwijck voorss, groot vier margen, vier

hont, vyftich roeden.

 

 

 

4 - 4 - 50

4

Noch een proije, noordwaerts vande

voorgaende, groot drie margen, drie hont

toecomende als vooren.

 

 

3 - 3 - 0

 

5

Nog een proije, groot drie margen, drie

hont, noordaende voorgaende, toecomende

den Huyse van Naeldwijck.

 

 

3 - 3 - 0

 

6

Noch een proije noordaende voorgaende

groot twe margen, vier hont, vyftich roeden.

 

2 - 4 - 50

 

7

De erfgenamen van Pieter Aertsz

gebruijcken voorts totde Middelbrouckwech,

daer huijs barch, ende geboomte op

staet, groot ontrent tien margen, acht-

entsestich roeden, in eijgendom vande

Carthuysers buyten Delft, wel eer twe

margen.

 

 

 

 

 

 

 

10 - 0 - 68

 

8

Deselve erfgenamen, westaentvoorgaende

vier margen in eijgendom, streckende van

zeeckere vlietgens, zuydop, tot het naervol-

gende.

 

 

 

 

4 - 0 - 0

 

9

De weduwe van Jan op Zier de Hoochwerf,

bruijckt hier zuydwaerts tenden aentvoor-

gaende drie margen streckende van't voor-

gaende tot den Derdewech, ende is prove-

lant, wert ontfangen, bijde RentMr.

van Reynsburch.

 

 

 

 

 

 

3 - 0 - 0

 

10

De erfgenamen van Pieter Aertsz voorss

gebruijcken westwaerts aentnaestvoorgaende

beginnende weder vande vlietgens, aende

Middelwecht, tot het naervolgende, ontrent

twe margen.

 

 

 

 

 

2 - 0 - 0

 

11

Jan Jansz Dom, gebruijckt zuydwaerts aen't

voorgaende, vier margen, van Heerman inden

Hage, streckende aentvoorgaende tot aenden

Derdewech.

 

 

 

 

4 - 0 - 0

 

12

Cornelis Huygensz, gebruijckt westwaerts

aentvoorgaende vanden Derdewech noordop

tot het naervolgende, ende eensdeels het

voorgaende, als inde caert te zijen is, negen

hont, van Elijsabeth Michiels tot Delft.

 

 

 

 

 

1 - 3 - 0

 

13

De erfgenamen van Claes Dirricxsz, ge-

bruijcken noordaentvoorgaende, tot het nae-

volgende, gecomen van St. Annen Con-

vent tot Delft, negen hont, in eijgendom.

 

 

 

1 - 3 - 0

 

14

Deselve gebruijcken in eijgendom, noord van

tvoorgaende, streckende totde vlietgens aende

Middelwech, veetien hont.

 

 

2 - 2 - 0

 

15

Dirrick Leenertsz van der Houve west-

waerts van tvoorgaende streckende vande

voorss vlietgens tot het naervolgende vijf

margen, waer van derdhalf margen, gecomen

is, van de Carthuysers buyten Delft, ende

nu eygen.

 

 

 

 

 

 

5 - 0 - 0

 

16

Jan Jansz Dom, gebruijckt zuydwaerts
aentvoorgaende, drie margen, van Adriaen
vander Mijl
, inden Hage, streckende van't
voorgaende tot den Derdewech.

 

 

 

3 - 0 - 0

 

17

Adriaen Claesz, gebruijckt westwaerts, aen

'tvoorgaende, vier margen van Heerman

inden Hage, streckende vanden Derdewech,

tot het naervolgende.

 

 

 

4 - 0 - 0

 

18

Dirrick Lenertsz voorss, noordwaerts van

tvoorgaende vier hont, streckende tot de

wech, daer zijn huys barch, ende geboomte

op staet.

 

 

 

- 4 - 0

 

19

L

Den selven westwaerts vande voorgaende

parthijen, vier margen in eijgendom, twe

margen leen, ende twee margen, gecomen

van St. Aechten, streckende vande Mid-

delwech, totden Derdewech, daer voor ontrent

vier hont boomgaerts van es.

 

 

 

 

 

4 - 0 - 0

 

20

De weduwe ende boelhouster, van Dirrick

Cornelisz van Velden, gebruijckt west-

waerts vantvoorgaende, elf hont, vyftich

roeden, van Cornelis Aertsz, streckende tot

den Derdewech.

 

 

 

 

1 - 5 - 50

 

21

Boon Dirricxsz gebruijckt westwaerts van't

voorgaende, vant Convent van Leijderdorp,

vier margen, nu in eijgendom, streckende

alst voorgaende.

 

 

 

4 - 0 - 0

 

22

Willem Jacobsz gebruijckt westwaerts van't

voorgaende vande vlietgens tot het naer-

volgende, sestijen hont in eijgendom.

 

 

2 - 4 - 0

 

23

Cornelis Phillipsz gebruijckt zuydwaerts

vantvoorgaende, drie margen, d'een helft

van het Capittel tot Naeldwijck, d'ander helft

van St. Annen Convent tot Delft, strec-

kende vantvoorgaende tot den Derdewech.

 

 

 

 

3 - 0 - 0

 

24

Willem Jacobsz voorss, gebruijckt westwaerts

van't naestvoorgaende, tien hont, in eij-
gendom, streckende vande Middelwecht ende

zeeckere vlietgens, tot het naervolgende.

 

 

 

1 - 4 - 0

 

25

Claes Dirricxszs erfgenamen, gebruijcken

zuydwaerts vantvoorgaende, streckende tot

den Derdewecht, eene margen in eijgendom.

 

 

1 - 0 - 0

 

26

Leenert Mesen, gebruijckt westwaerts

aentvoorgaende in eijgendom, twe mar-

gen, streckende vande Derdewecht tot

het naervolgende.

 

 

 

2 - 0 - 0

 

27

Cornelis Vrancken, gebruijckt noord-

waerts vantvoorgaende, tot den Middel-

wech , drie margen, vier hont, vijftich

roeden, in eijgen drie margen.

 

 

 

3 - 4 - 50

 

28

Jan Dom, gebruijckt zuydwaerts aent

voorgaende, tot den Derdewech, drie margen

drie hont, drie margen in eijgendom, in

dese ende voorgaende partije, leijt het Ca-

pittel, met zeven hont gemeen.

 

 

 

 

3 - 3 - 0

 

29

Joris Jorisz naesaet van Jan Penninck, ge-

bruijckt westwaerts van'tvoorgaende, veertien

hont, streckende vande voorss vlietgens tot

den Derdewech, den bruijcke selfs in eijgendom

drie hont vyftich roeden, ende tvoorss Ca-

pittel tien hont vyftich roeden.

 

 

 

 

 

2 - 2 - 0

 

30

Dirrick Gerritsz Langevelt, gebruijckt west-

waerts aentvoorgaende, streckende als vooren

van Michiel Lambrechtsz tot Delft, twe mar-

gen drie hont.

 

 

 

2 - 3 - 0

 

31

Machtelt Willems, weduwe van Dirrick van Velden

gebruijckt westwaerts aentvoorgaende, drie margen

drie hont, streckende vande voorss vlietgens, tot

den Derdewech, hebbende aende westzijde, een

banwateringe, d'een helft in eijgendom, d'an-

der helft, van jonckheer Cuijll, inden Hage.

 

 

 

 

 

3 - 3 - 0

 

 

††††††††††† Over de banwateringe tot
den Derdewech, die hier aende Middel-
wech komt, van't zuyden aen.

 

 

32

Van Veldens weduwe voorss, bruijckt

in eijgendom, elf hont, tusschen de voorss

banwateringe, ende den Derdewech,

wesende een houckcamp.

 

 

 

1 - 5 - 0

 

33

Jan Dom, gebruijckt noordwaerts

aentvoorgaende, streckende als voo-

ren, van t Capittel voorss, zeven

hont.

 

 

 

1 - 1 - 0

 

34

Jan Dom voorss, gebruijckt in eij-

gendom, noordwaerts van 'tvoor-

gaende vijf margen, als inde caert

te zien is.

 

 

 

5 - 0 - 0

 

 

††††††††††† Weder beginnende tusschen
de Lierwech, ende de voorss Derde-
wech, inden oosten opgaende tot de
Vlietmolen, ende de Vlietwech, ge-
naemt den Zuydbroeck.

 

 

 

††††††††††† Eerst aende noordzijde vande
Molesloot, tot de Vlietwech.

 

 

35

Eerst het Capittel tot Naeldwijck voorss

heeft hier tien hont, streckende vande Hoge

Heul, daer de voorss Molesloot deurloopt,

noordopgaende, tusschen den Derdewech, ende

de Molesloot, daer de voorss wech omme schrinc-

kelt, vande oostzijde vandese twe percelen

loopt west tot de Vlietwech, west gebruijckt

bij Jan Heijmansz.

 

 

 

 

 

 

 

1 - 4 - 0

 

36

Noch het selve Capittel, westaentvoorgaende

tusschen Molesloot, ende den voorss Der-

dewech, acht hont, althans gebruijckt bij Boon

Dirricxsz.

 

 

 

1 - 2 - 0

 

37

Jan Jansz Dom, gebruijckt westaent

voorgaende, twe margen, drie hont, van Ise-

brant Govertsz tot Delft, streckende als voren.

 

 

2 - 3 - 0

 

38

Adriaen Claesz, gebruijckt westaent

voorgaende, dertien hont lants, van Dassengij

tot Delft, streckende vande Molesloot tot

den Derdewech.

 

 

 

2 - 1 - 0

 

39

Cornelis Phillipsz, gebruijckt westaentvoor-

gaende, drie margen, drie hont, vant Wees-

huijs tot Delft, streckende als vooren.

 

 

3 - 3 - 0

 

40

L

Jan Jansz Dom voorss, gebruijckt west-

waerts aentvoorgaende, in eijgendom

vier margen, drie hont, streckende

vanden Derdewech, tot de Molesloot.

 

 

 

4 - 3 - 0

 

41

Leendert Meesen, gebruijckt westwaerts

aentvoorgaende zeventien hont, daer van

negen hont eijgen, ende twe derden deelen

van acht hont, vant voorss Capittel, ende

de Heyligengeest, streckende als vooren.

 

 

 

 

2 - 5 - 0

 

42

Cornelis Huygen, gebruijckt westwaerts

aentvoorgaende zestien hont vyftich roe,

vant voorss Capittel, streckende als

vooren.

 

 

 

2 - 4 - 50

 

43

Goris Jansz, gebruijckt westwaerts

aentvoorgaende, in eygendom, drie mar-

gen, streckende vande Molesloot

tot den Derdewech.

 

 

 

3 - 0 - 0

 

44

Cornelis Willemsz Oudendijck, gebruijct

in eijgendom, westaentvoorgaende,

drie margen, drie hont, streckende vande

wech, tot het naervolgende.

 

 

 

3 - 3 - 0

 

45

Claes Arijensz gebruijckt, zuydwaerts

vantvoorgaende tot inde Molesloot, drie

margen, van Ottho van Bueren inden

Hage.

 

 

 

3 - 0 - 0

 

46

Goris Jansz, gebruijckt westaentvoorgaende

twee partijen, streckende vande wech, tot

de Molesloot, ende eensdeels tot het

naervolgende, ses margen, van Cornelis

de Groots erfgenamen tot Leijden, vier

margen drie hont, van't Conincxsvelt

buyten Delft, seven hont, nu den voorss

bruijcker eijgen, vant voorss Capittel

twee hont.

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - 4 - 0

 

47

Meijnaert van Bueren, gebruijckt in

eijgendom, negen hont, streckende van

ende met het voorgaende, tot inde Mo-

lesloot, volgens de caert.

 

 

 

1 - 3 - 0

 

48

Westaentvoorgaende, het voorss Capittel

tien hont, streckende uyt de Molesloot, tot

het naervolgende, gebruijckt bij Joris

Meesen.

 

 

 

1 - 4 - 0

 

49

Meijnaert van Bueren voorss gebruijckt,

in eijgendom, aentvoorgaende, ende aen

Goris Janszs voorss ses margen, streckende

vande wecht, tot het voorgaende, ende eens-

deels de Molesloot, vier margen drie hont.

 

 

 

 

 

4 - 3 - 0

 

50

De erfgenamen van Claes Dirricxsz

gebruijcken westwaerts aentvoorgaende

drie margen, drie hont, in eijgendom, strec-

kende vande voorss, Molesloot , tot Cornelis

Maertensz toe hier naer geroert.

 

 

 

 

3 - 3 - 0

 

51

Reijer Vrancken met negen hont, westaen-

't voorgaende, ende streckende als vooren in

eijgendom.

 

 

1 - 3 - 0

 

52

Cornelis Maertensz Rat, west-

waerts aentvoorgaende in eijgendom

negen hont, streckende als tvoor-

gaende.

 

 

 

1 - 3 - 0

 

53

Den selven gebruijckt noordwaerts vande

voorgaende drie partijen, sestien hont, vijftich

roeden, streckende voort tot den Derdewech,

ende zeeckeren Rijstuijn, den bruijcker eijgen.

 

 

 

2 - 4 - 50

 

54

Jan Jansz Dom voorss, gebruijckt westwaerts

aentvoorgaende twe margen van Isebrant

Govertsz tot Delft, streckende van zeeckere

vlietgens, ende met een laen, aenden Der-

dewech, tot het naervolgende.

 

 

 

 

2 - 0 - 0

 

55

Cornelis Maertensz Rat voorss, gebruijckt

zuydwaerts aentvoorgaende, vier margen

vier hont, eerst elf hont in eijgendom,

streckende vantvoorgaende tot het navolgende

vande Oude Mannen tot Naeldwijck seven hont

nu bij Catshuysen vande voorss Oude Mannen

gecocht streckende inde Molesloot, vanden

dijckgraef Storm van Wena, seven hont, als

inde caert, St. Aechten convent binnen Delft

pretendeert hier mede te hebben drie hont, dit nu eijgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - 4 - 0

 

56

L

 

Daniel Tresel inden Hage, heeft west-

waerts aentvoorgaende in eijgendom, voor

aende wecht, den Broucx Boomgaert,

groot ontrent zeven hont.

 

 

 

 

1 - 1 - 0

 

57

Dirrick Jorisz op de Vlietwoningh, gebruijct

zuydwaerts vanden voorss boomgaert, vijf

margen tot inde Molesloot, ende uyt de

voorss Molesloot noordop, als inde caert

te zien is, negen hondt, maeckende tsa-

men ses margen drie hont, hier inne comt

mijnheer de Bij inden Hage, drie vieren-

deelen, de reste comt den voorss bruijcker

eijgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - 3 - 0

 

58

Den zelven gebruijckt westwaerts aende voor-

gaende partije, twintich margen vier hont, daer

huijs, barch, ende geboomte op staet, heb-

bende ten noorden den Derdewech, aentwesten

de Vlietwech, ten zuijden de Molesloot, den

bruijcker eijgen, seventien margen, vier hont,

ende Joris Cornelisz drie margen.

 

 

 

 

 

 

 

20 - 4 - 0

 

 

††††††††††† Weder beginnende, aende
zuydsijde vande Molesloot voorss
van oosten ingaende als vooren.

 

 

59

Reijer Vrancken, gebruijckt, drie margen,

drie hont, vant Capittel van Naeldwijck

streckende vande Lierwech, totde voorss

Molesloot, ende andere naervolgende lan-

den, hebbende ten oosten de Derdewech,

daerse aende Lierwech reijckt.

 

 

 

 

 

 

3 - 3 - 0

60

Boon Dirricxsz gebruijckt vant voorss

Capittel noch sestien hont, west, ende

noordwaerts vantvoorgaende, totde Mole-

sloot streckende, hebbende mede de voorss

Molesloot aende oostsijde, als inde caert

te zien is.

 

 

 

 

 

 

2 - 4 - 0

 

61

Jan Jansz Schout, gebruijckt westwaerts

vant naestvoorgaende, vantzelve Capittel

seventien hont, streckende vande Lierwech, tot

het naervolgende.

 

 

 

2 - 5 - 0

 

62

Adriaen Claesz gebruijckt noordaentvoor-

gaende veertien hont, van Dassengij tot Delft

streckende tot inde Molesloot.

 

 

2 - 2 - 0

 

63

Lucas Jansz, gebruijckt westaende twe

voorgaende partijen, vier margen, drie hont

van Lambert Vernat tot Delft, streckende

vande Lijerwech, tot de Molesloot.

 

 

 

4 - 3 - 0

 

64

Dirrick Jorisz, gebruijckt westwaerts van

tvoorgaende seven margen in eijgendom

streckende vande Lierwech, tot de voorss

Molesloot.

 

 

 

7 - 0 - 0

 

 

††††††††††† Dese navolgende weeren
strecken oost, inde west.

 

 

65

Adriaen Cornelisz Nool, gebruijckt vande

Heere van Oosmael, elf hont lants, strec-

kende vantvoorgaende tot het naevolgende

hebbende aende zuytsijde de Lierwech.

 

 

 

1 - 5 - 0

 

66

Pouwels Arijensz van Dijck, gebruijckt

westwaerts aentvoorgaende, hebbende

aent zuyden, de Lierwech, drie margen, drie

hont weylant, van Geertgen Cornelis

weduwe wijlen Jan Joppen inden Hage.

 

 

 

 

3 - 3 - 0

 

67

Pouwels Arijensz voorss, gebruijckt west-

aentvoorgaende veertien hont weijlant,

van St. Catherijnen Gasthuys tot Leijden,

streckende langs de Lierwech, tot aende werf

vanden voorss bruijcker.

 

 

 

 

2 - 2 - 0

 

68

Den selven gebruijckt westwaerts aentvoor-

gaende vier hont, daer zijn huys, barch,

ende geboomte op staet, in eijgendom.

 

 

- 4 - 0

 

69

Den selven gebruijckt noch vier margen,

weder beginnende vande voorss seven mar-

gen, noordwaerts vande elf hont voorss,

vant Convent van Reijnsburch.

 

 

 

4 - 0 - 0

 

70

Den selven gebruijckt noch vier margen,

westwaerts aentvoorgaende, vanden Heijligen

geestarmen inden Hage, streckende vant

voorgaende om zijn voorss werf, met het

westeijnde aende voorss Lierwech, als inde

caert te zijen is.

 

 

 

 

 

4 - 0 - 0

 

71

Harmen Middelcoop, gebruijckt in eijgen-

dom noordwaerts van t naestvoorgaende,

ende weder beginnende vande voorss zeven

margen, vier margen drie hont, streckende

tot het naervolgende.

 

 

 

 

4 - 3 - 0

 

72

Pouwels Arijensz voorss, gebruijckt west-

waerts aentvoorgaende ses margen, van

Geertgen Cornelis voorss, streckende tot

de twe naervolgende partijen.

 

 

 

6 - 0 - 0

 

73

Den selven, gebruijckt noch westaentvoor-

gaende vijf hont, vande voorss eijgensse.

 

- 5 - 0

 

74

Den selven, gebruijckt noorwaerts aen't

voorgaende, ende westwaerts aen't naest-

voorgaende, eene margen vande selve

eijgensse.

 

 

 

1 - 0 - 0

 

75

Den selven, gebruijckt noch, zuydwest-

waerts, aentvoorgaende, ses margen,

hebbende aentzuyden de voorss Lierwech,

aent noorden de Vliet Boomgaert, ende

het naervolgende, vande voorss eijgensse.

 

 

 

 

6 - 0 - 0

 

76

Pouwels Arijensz voorss, gebruijckt

noordwaerts vantvoorgaende, ende west-

waerts van t naestvoorgaende vier margen

streckende tot de Vlietboomgaert in

eijgendom.

 

 

 

 

4 - 0 - 0

 

77

Den zelven gebruijckt vande St. Jans-

Heeren tot Haerlem, drie margen vijf hont

bij metinge bevonden, beginnende weder

byde seven margen, die zuijden ende noor-

den streckt, voorts westop, tot het naer-

volgende.

 

 

 

 

 

3 - 5 - 0

 

78

Joris Cornelisz van Vliet voorss, gebruijct

westaentvoorgaende veertien hont, in eijgen-

dom, streckende van tvoorgaende, tot het

naervolgende.

 

 

 

2 - 2 - 0

 

79

Pouwels Arijensz voorss, gebruijckt

westwaerts van 't voorgaende, vijf hont, vyftich

roeden, streckende tothet naervolgende.

 

 

- 5 - 50

 

80

Den zelven westwaerts vantvoorgaende,

seven margen, een hont, in eijgendom,

streckende tot het naervolgende.

 

 

7 - 1 - 0

 

81

Frans Arijensz, gebruijckt zuydwest-

waerts van'tvoorgaende, een kleijn wonincx-

ken, met twe margen, aende Vliet-

molen , in eijgendom.

 

 

 

2 - 0 - 0

 

82

Lucas Jansz, gebruijckt acht hont, noord-

waerts, vande St. Jans Heeren voorss, geteijc-

kent met 82 ende westaende voorss

zeven margen, hebbende aende noordsijde

de voorss Molesloot, van Lambert Ver-

nat tot Delft.

 

 

 

 

 

7 - 0 - 0

 

83

Goris Jansz, gebruijckt westtenden aent

voorgaende sestijen hont, vant Oude

Gasthuijs tot Delft, hebbende aende

noordzijde de Molesloot.

 

 

 

2 - 4 - 0

 

84

Dirrick Jorisz op de Vlietwoningh, ge-

bruijckt westwaerts vantvoorgaende ne-

gen margen van't Hoochlantsche Capittel

tot Leyden, streckende vantvoorgaende,

tot de Vlietwech, hebbende aende noord-

zijde de voorss Molesloot.

 

 

 

 

 

9 - 0 - 0

 

85

Joris Cornelisz van de Vliet voorss, ge-

bruijckt zuyden ende westaentvoorgaende

ses margen, vier hont, in eijgendom,

streckende met het westeijnde aende

Vlietwech.

 

 

 

 

6 - 4 - 0

 

 

Het elfde quartier begrijpt in mar-

gentale, twehondert eenentnegentich

margen, vier hont, achtentsestich roeden.

 

 

291 - 4 - 68

 

 


 

 

††††††††††† Het twaelfde quartier ge-
naemt de Hoof, heeft aenden zuydoosten
de Vlietwech ende de Munnickelaen,
zuydwest de Leewech, noordwest de
zelve, met de Cruyswech, noordoost
den Broeckwech.

 

 

 

††††††††††† Beginnende vanden zuydoosten in bijde
Vlietwech, ende de Munnickelaen aende
Vlietmolen.

 

 

1

Pouwels Arijensz voorss, gebruijckt

drie margen, hebbende ten zuyden de

Munnickelaen, aent oosten de Vlietwech,

van jonckheer Vrederick van uten Engh.

 

 

 

3 - 0 - 0

 

2

Reijer Vrancken, gebruijckt in eijgendom

twe drie margens, streckende westwaerts

aentvoorgaende, langs de Munnickelaen

tot de Leewech.

 

 

 

6 - 0 - 0

 

3

Dirrick Jorisz gebruijckt noordwaerts

aent naestvoorgaende, vier margen vande

Baijllij van Delflant, streckende vande

Vlietwech, tot de naervolgende landen.

 

 

 

4 - 0 - 0

 

4

Reijer Vrancken voorss, gebruijckt west-

waerts vantvoorgaende, in eijgendom, geco-

mane van St. Annen Convent binnen Delft,

seven margen, streckende, met een stroock

aende wech, als inde caert te zijen is.

 

 

 

 

7 - 0 - 0

 

5

De erfgenamen van Claes Dirricxsz

bruijcken in eijgendom, vijf hont, west, ende

noordwaerts vantvoorgaende, met het

westende aende Leewech.

 

 

 

- 5 - 0

 

6

Willem Vrancken, gebruijckt noordwaerts

vantvoorgaende, elf hont, van mijnheer

de Bij inden Hage, streckende alst voor-

gaende.

 

 

 

1 - 5 - 0

 

7

Reijer Vrancken, gebruijckt noordwaerts

vantvoorgaende, twe margen in erf-

huer, vant Capittel van Naeldwijck,

streckende vande Leewech, tot seeckere

seven hont, als inde caert te zijen is.

 

 

 

 

2 - 0 - 0

 

8

Reijer Vrancken voorss, gebruijckt oostaent-

voorgaende zeven hont, streckende oost-

ende west, als inde caert te zijen is

van Gerrit Doesz inden Hage.

 

 

 

1 - 1 - 0

 

9

Den zelven gebruijckt westwaerts

aentvoorgaende ses margen, streckende

tot de Leewech, in eijgendom.

 

 

6 - 0 - 0

 

10

Den zelven gebruijct oostaentnaest voor-

gaende, seventien hont in eijgendom,

streckende tot het naervolgende.

 

 

2 - 5 - 0

 

11

Joris Cornelisz van Vliet, bruijckt

oostwaerts aen't naestvoorgaende dertien

margin een hont, in eijgendom, streckende

vant voorgaende tot de Vlietwech,

ende het naervolgende.

 

 

 

 

13 - 1 - 0

 

12

Dirrick Jorisz op de Vliet, bruijckt in

eijgendom zeven margen, streckende vande

voorss Vlietwech tot het voorgaende, als inde

caert geteijckent is.

 

 

 

7 - 0 - 0

 

13

Machtelt Willems, gebruijckt noordwaerts

vant voorgaende, vier margen drie hont,

vande St. Jans Heeren tot Haerlem strec-

kende vande Vlietwech, tot Tilburchslant

hier naer verhaelt.

 

 

 

 

4 - 3 - 0

 

14

Joris Jorisz naesaet van Jan Penningh,

gebruijckt noordwaerts vantvoorgaende

in eijgendom, gecomen vande Kercke van

Noortwijck, streckende alst voorgaende,

twe margen, een hont, vijftich roeden,

 

 

 

 

2 - 1 - 50

 

15

Pieter Jansz Foreest, bruijckt noordwaerts

vantvoorgaende in eijgendom, gecomen

vande voorss Kerck, gelijcke twe margen,

een hont, vijftich roeden, streckende alst

voorgaende.

 

 

 

 

2 - 1 - 50

 

16

De weduwe van Jan Jansz Hoochwerf, bruijct

westwaerts vande voorgaende drie partijen,

twaelf margen, streckende vande voorige

partijen, tot t naervolgende, ende met

de noordwesthouck, daer haer zomerhuijs

op staet.

 

 

 

 

 

12 - 0 - 0

 

17

Reijer Vrancken voorss, gebruijckt noord

aen zijn voorss ses margen, zeven hont,

vande Heijligegeestarmen tot Naeldwijck

streckende vande Leewech, tot het naervolgende.

 

 

 

1 - 1 - 0

 

18

Den zelven, gebruijckt noord, ende oost-

waerts aentvoorgaende vyf margen vant

Capittel tot Naeldwijck, streckende vande

Leewech, tot Tilburchs lant voorss.

 

 

 

5 - 0 - 0

 

19

Arent Arentsz, gebruijckt noordwaerts aen

tvoorgaende van St. Aechten Convent tot Delft,

drie margen, streckende tot inden houck, vande

voorss Leewech, die aldaer vierkant omme schrinc-

kelt, hebbende aende oostzijde het naevolgende.

 

 

 

 

3 - 0 - 0

 

20

De weduwe van Hoochwerf voorss, ge-

bruijckt oostwaerts vantvoorgaende, ne-

gen hont, daer zijn huijs, barch ende

geboomte op staet.

 

 

 

1 - 3 - 0

 

21

Machtelt Willems voorss, gebruijckt hier aende

Vlietwech, noordaen Pieter Jansz Foreest

aende ande zijde geroert, vijf margen,

van Johan Tuningh inden Hage.

 

 

 

5 - 0 - 0

 

22

Goris Jansz bruijckt inden houck bij de Hooch-

werf , twe margen, vant Capittel voorss,

streckende vande Leewech, tot het navolgende.

 

 

2 - 0 - 0

 

23

Den zelven bruijckt noordwaerts aentvoorgaende,

tien hont in eijgendom, streckende alstvoorgaende.

 

1 - 4 - 0

 

24

Den zelven gebruijckt noordwaerts aen

tvoorgaende twe margen, vant Capittel

voorss, streckende alstvoorgaende, hier wil

toude quowier, dat de Costerij van Naeldwijck

ende De Lier, elcx twehont hebben.

 

 

 

 

 

2 - 0 - 0

 

 

Roza

 

 

Hooght

 

25

Olivier Vrancken, gebruijct noordwaerts van

tvoorgaende tien hont in eijgendom, streckende als voren.

 

1 - 4 - 0

 

26

Den zelven gebruijckt noch, noordwaerts van

tvoorgaende, drie margen, in eijgendom twe

margen, streckende als vooren, drie hont vant

voorss Capittel, ende drie hont vijkarije van

Lijsbeth Gruyters.

 

 

 

 

 

3 - 0 - 0

 

27

Den selven gebruijckt noordwaerts aentvoor-

gaende eene margen, vande Heere vande

A, genaemt Coentgens margen.

 

 

1 - 0 - 0

 

28

Jan Dom en Arijen Claesz, gebruijcken noordwaerts

vant voorgaende elf margen, vande Heer van A inden

Hage, streckende vanden Broecwech, tot de Leewech.

 

 

11 - 0 - 0

 

29

Leendert Meesen, gebruijct noordwaerts

vantvoorgaende tien hont, van Harmen Mid-

delcoop inden Hage, wel eer vande Oude Man-

nen van Naeldwijck, streckende met het Oostende ende Broecwecht.

 

 

 

 

1 - 4 - 0

 

30

Adriaen Claesz, gebruijct noordwaerts aende twe voorgaende partijen zes margen

streckende vande Leewech, tot de Broeckwech,

hebbende aende noordzijde de Cruijswech,

daerinne heeft den Heijligengeestarmen tot

Naeldwijck, dertien hont, de Zevengetijen

tot Delft, zeven hont, den bruijcker selfs

met twe margen vier hont.

 

 

 

 

 

 

 

6 - 0 - 0

 

 

Het geheele twaelfde quartier is groot

in margentale, hondert eenentwintich

margen, drie hont.

 

 

121 - 3 - 0

 

 


 

 

††††††††††† Het dertiende quartier aende
noordzyde vande Cruyswech, streckende
tot inden dorpe van Naeldwijck, daer de
zuydsyde vande Zuydbuert in gelegen is.

 

 

1

Jan Jansz Dom, gebruijckt hier zijn woninge

met tien margen lants, daer huijs barch,

ende geboomte op staet, hebbende ten oosten

de Heerwech, ten zuyden de Cruijswech, ten

westen de Leewech, ten noorden tnavolgende

daerinne de bruijcker acht margen eijgen

ende twe margen vantanderde Offijtie van

Honsholredijck, geteijckent met C.

 

 

 

 

 

 

 

10 - 0 - 0

 

2

Willem Jacobsz, gebruijckt hier drie margen

boomgaerts, daer zijn huijs, barch, ende

geboomte op staet, in eijgendom, hebbende

ten oosten de Heerstraet int dorp, ten
westen de Leewech.

 

 

 

 

3 - 0 - 0

 

3

Willem Gijsen, noordwaerts aentvoorgaende

een boomgaert, groot ontrent eene mar-

gen, streckende, vande Leewech, tot Jacob

Engelszs werf, ende noordwaerts de dorp
huysen vande Zuydbuert.

 

 

 

 

1 - 0 - 0

 

 

Dit quartier begrijpt in margentale

veertien margen.

 

14 - 0 - 0

 

 


 

 

††††††††††† Het veertiende quartier gele-
gen, ten zuyden vande Munnickelaen, heeft
tot belenden ten oosten de Moletocht vande
Vlietmolen , ten zuyden een scheytsloot, ofte
de Lee, ten westen den Oudendijck ofte St.
Joris pat, ten noorden Santambacht, ende
de voorss Munnickelaen, alles als inde
caerte van desen te zijen is.

 

 

1

Joris Cornelisz van Vliet, gebruijckt ses

margen van St. Aechten tot Delft, nu eijgen, heb-

bende aent oosten de Moletocht, ten noorden de

Munnickelaen.

 

 

 

6 - 0 - 0

 

2

De kinderen van Sent Gerritsz gebruijcken

westwaerts vantvoorgaende, drie margen, drie

hont, in eijgendom, hebbende aent noorden

de Munnickelaen, ten westen de Leewech, ten

zuyden het naervolgende.

 

 

 

 

3 - 3 - 0

 

3

De erfgenamen van Pieters Aertsz Opheijmont,

bruijcken hier zuydwaerts vande twe voorgaende,

partijen negen margen, hebbende aent oosten de

voorss Molesloot, ten zuyden het scheijt vant bail-

luischap, ten westen de voorss Leewech, hier van

acht margen, menheer de Bij eijgen.

 

 

 

 

 

9 - 0 - 0

 

 

††††††††††† Weder beginnende aende
westzijde vande Leewech, opgaende
vant noorden nae tzuyden.

 

 

4

De erfgenamen van Pieter Aertsz Opheijmont

gebruijcken hier vier margen in eijgendom, ge-

comen van de Pastorije van 's Gravesande,

daer huys, barch ende geboomte op staet.

 

 

 

4 - 0 - 0

 

5

De selve gebruijcken, oostwaerts vantvoor-

gaende eene margen, hebbende de Leewech ten

oosten, als inde caert vandesen te zien is.

 

 

1 - 0 - 0

 

6

Jan Jansz Dom voorss, gebruijckt zuydwaerts van

tvoorgaende acht margen, hebbende aentoosten de

Leewech, ende eensdeels een dijckgen, ten westen den

Oude Dijck, in eygen tweeskint van Lysbeth Arij-

ens.

 

 

 

 

8 - 0 - 0

 

7

Joost Pietersz Opheijmont, gebruijckt zuijdwaerts

aentvoorgaende eene margen, hebbende aent

westen den Oudendijck, aent oosten tnavolgende

 

 

1 - 0 - 0

 

8

Cornelis Jacobsz Slobbe, gebruijckt oost-

waerts aentvoorgaende, ende zuydwaerts

vant naestvoorgaende, twe margen drie hont,

met het dijckgen dat aende Leewech leijt, strec-

kende inde voorss acht margen, hebbende ten

oosten de voorss Leewech, ende is pachtlant.

 

 

 

 

 

2 - 3 - 0

 

9

Den selven, gebruijckt westwaerts, aentvoor-

gaende, negen hont, hebbende aentwesten

den Oudendijck, ende is pachtlant, comt den

bruijcker eijgen.

 

 

 

1 - 3 - 0

 

10

Het weeskint van Jan Vrancken, heeft

oostwaerts aentvoorgaende, ende zuyd-

waerts aent naestvoorgaende, streckende

met een dijckgen, aende voorss Leewech,

twe margen drie hont.

 

 

 

 

2 - 3 - 0

 

11

Jan Swan, bruijckt hier zuydwaerts aen

tvoorgaende, drie margen, drie hont, daer

zijn huijs, barch, ende geboomte op staet,

hebbende ten oosten de Leewech, ten zuyden,

de Molelaen.

 

 

 

 

3 - 3 - 0

 

12

Cornelis Jacobsz Slobbe voorss, gebruijckt

westwaerts aentvoorgaende, drie hont pachtlant,

streckende met het zuydende aende voorss

Molelaen, ende het noordeijnde aentnaest-

voorgaende.

 

 

 

 

- 3 - 0

 

13

Joris Crijnen, gebruijckt westaentvoorgaende

drie hont pachtlant, streckende alst voorgaende.

 

- 3 - 0

 

14

Den zelven westwaerts aentvoorgaende, drie

margen, drie hont pachtlants, streckende als

vooren, hebbende aen twesten den voorss dijck

als inde caert te zijen is.

 

 

 

3 - 3 - 0

 

 

Dit veertiende quartier begrijpt in

margentale zevenenveertich margen.

 

47 - 0 - 0

 

 


 

 

†††††††† Het Honderlant, is int quowier van
Naeldwijck gestelt voort vyftiende quartier, ende
heeft tot belendinge ten oosten den Oudendijck, ten
zuyden de Nolwech, ten westen den Delflantschen
Maesdyck, ofte met zijn buytenlanden de
Maese, ten noorden de Leewech, beginnende vant
noorden nae tzuyden.

 

 

 

††††††††††† Eerst.

 

 

1

Doe Vrancken, secretaris van Wateringe, gebruijct

hier in eygen, een driekanten houck, groot drie mar-

gen, gecomen van Pieter Cappoen, hebbende ten

oosten het naervolgende, ten westen de Maesdijck

ten noorden de Leewech, geteijckent inde caert als

inde margine.

 

 

 

 

 

3 - 0 - 0

 

2

Cornelis Jacobsz Slobbe, gebruijckt hier twe hont,

oostaentvoorgaende streckende met het noordeijn-

de aende wecht voorss.

 

 

- 2 - 0

 

3

Doe Vrancken voorss, gebruijckt hier westaent

voorgaende, vier margen drie hont, vande Heijlige-

Geestarmen tot Delft twe margen drie hont,

ende vande Kerck tot 's Gravesande twe margen

hebbende ten noorden de voorss Leewech, ten oosten

den Oudendijck, ten zuyden het naervolgende.

 

 

 

 

 

4 - 3 - 0

 

4

Cornelis Jacobsz voorss, gebruijckt hier zuyd-

waerts aentvoorgaende vijf hont, streckende vanden

Oudendijck, tot het eerste in desen geroert.

 

 

- 5 - 0

 

5

Den zelven, gebruijckt zuydwaerts aentvoorgaende

drie margen drie hont, streckende vanden voorss

Oudendijck tot het naervolgende.

 

 

3 - 3 - 0

 

6

Den selven, gebruijckt noch westwaerts aen't

voorgaende, drie margen, daer opt zuydoosteijnde

zijn wagenhuys op staet.

 

 

 

3 - 0 - 0

 

7

Den selven gebruijckt in eijgendom, noch acht hont,

zuydwaerts vande twe voorgaende partijen, streckende

vande voorss Oudendijck, eensdeels tot het voorgaende

ende de Maesdijck, daer zijn huijs, barch, ende ge-

boomte op staet.

 

 

 

 

1 - 2 - 0

 

8

Den zelven gebruijckt noch in eijgendom,

vijf margen, drie hont, zuydwaerts aen'tvoor-

gaende, streckende vanden voorss Oudendijck

eensdeels tot de Maesdijck, daer oock een stuck

van zijn achterhuijs op staet.

 

 

 

 

 

5 - 3 - 0

9

en de kerk tot sgra

vezande drij hont.

Cornelis Jacobsz Thou, gebruijckt zuydwaerts

aentvoorgaende ses margen twe hont, daer

inne heeft het Clooster ter Lee vier margen,

het Capittel tot Naeldwijck drie hont, den

bruijcker zelfs met acht hont.

 

 

 

 

6 - 2 - 0

 

10

Cornelis Jacobsz Slobbe voorss gebruijckt

zuydwaers aen tvoorgaende vijf margen, van

Boudewijn de Man tot Delft, streckende vanden

Oudendijck tot den Maesdijck voorss.

 

 

 

5 - 0 - 0

 

11

Willem Vrancken, gebruijckt zuydwaerts

aent voorgaende vant Convent vander

Lee voorss, drie margen, streckende

vanden Oudendijck, tot de Maes-

dijck voorss.

 

 

 

 

3 - 0 - 0

 

12

Den selven gebruijckt zuydwaerts aentvoor-

gaende, ses margen twe hont, vant Convent

voorss, streckende als vooren.

 

 

6 - 2 - 0

 

13

Den zelven gebruijckt noch zuydwaerts aentvoor-

gaende drie margen, van voorss Convent, strec-

kende als vooren.

 

 

3 - 0 - 0

 

14

Joris Ariensz Joncxte, gebruijckt zuydwaerts

aentvoorgaende, twe margen drie hont, vant

Clooster ter Lee, streckende vanden Oudendijck

tot het twede hier naer.

 

 

 

2 - 3 - 0

 

15

Den zelven gebruijck zuydwaerts aentvoorgaende

vijf hont in eijgen, streckende als vooren.

 

- 5 - 0

 

16

Maerten Arijen gebruijckt westwaerts aent-

voorgaende, vier hont, streckende vande twee

voorgaende partijen, tot de Maesdijck, waer

van competeert, het Clooster ter Lee, drie

hont, ende den bruijcker zelfs een hont.

 

 

 

 

 

- 4 - 0

17

Den zelven gebruijckt in eijgendom, drie

margen, zuydwaerts vande twe naestvoor-

gaende partijen, daer zijn huijs, barch, ende

geboomte op staet, streckende vanden Ouden-

dijck, totden voorss Maesdijck.

 

 

 

 

3 - 0 - 0

 

18

Joris Arijen Joncxte voorss, gebruijckt hier

zuydwaerts aentvoorgaende, seven margen

een hont, streckende alst voorgaende, daer aende

Maesdijck Pouwels Senten huijs op staet, daer

van competeert, ter Lee voorss, vijf margen,

den bruijcker selfs acht hont, Pouwels Senten

vier hont, ende het Capittel tot Naeldwijck

een hont.

 

 

 

 

 

 

 

7 - 1 - 0

 

19

Beyer Andriesz, gebruijckt zuydwaerts aent

voorgaende vijf margen, drie hont, streckende

alst voorgaende, daer van den bruijcker eijgen heeft

vier margen drie hont, vijftich roeden, ende

het Capittel voorss, vier hont vijftich roeden.

 

 

 

 

5 - 3 - 0

 

Notu

No 20, 21, 22

is bij mij doorgehaelt

20

Den zelven, gebruijckt in eijgendom,

zuydwaerts aentvoorgaende, drie mar-

gen drie hont, streckende vanden Oudendijck

tot den Maesdijck voorss.

 

 

 

3 - 3 - 0

 

21

Den zelven gebruijckt, in eijgendom, zuijd-

waerts aentvoorgaende ses margen, strec-

kende als vooren.

 

 

6 - 0 - 0

 

22

Den zelven gebruijckt, in eijgendom, noch vier

margen drie hont, streckende vanden Oudendijck

tot de twe naervolgende partijen.

 

 

4 - 3 - 0

 

23

Willem Vrancken voorss gebruijct westaentvoor-

gaende, negen hont, daer zijn huijs, barch, ende

geboomte op staet, streckende van t voorgaende

tot de Maesdijck , toecomende het Clooster ter Lee

voorss.

 

 

 

 

1 - 3 - 0

 

24

Willem Jansz Buijs, gebruijckt

vantvoorss Convent, zuijdaentvoorgaende

negen hont, daer zijn huijs, barch, ende ge-

boomte op staet, streckende als vooren.

 

 

 

 

1 - 3 - 0

 

25

Joris Arijensz Joncxte, gebruijckt zuijd-

waerts aende voorgaende partijen, negentien

margen, drie hont, streckende vanden Oudendijck

totde Maesdijck voorss, daer van competeert het

Clooster ter Lee, voorss, sestien margen, ende drie

hont de bruijcker eijgen, daer oock zijn huijs op staet.

 

 

 

 

 

19 - 3 - 0

 

26

Beijer Andriesz Boogaert voorss, gebruijckt

zuydwaerts aentvoorgaende, aenden Oudendijck,

als inde caert te zien is, eene margen

in eijgendom, daer zijn huijs, barch, ende

geboomte op staet.

 

 

 

 

1 - 0 - 0

 

27

Den zelven, gebruijckt in eijgendom, zuijd-

waerts aentvoorgaende een boomgaert,

groot vier hont, als inde caert te zijen is.

 

 

- 4 - 0

 

28

Den zelven gebruijckt in eijgendom, west-

waerts aende twe tvoorgaende partijen, ende

zuydwaerts aende voorgaende negentien

margen, vijf margen, streckende van t voor-

gaende, tot den voorss Maesdijck.

 

 

 

 

5 - 0 - 0

 

29

Hubrecht Pietersz gebruijckt zuydwaerts

aent naestvoorgaende vier hont, daer zijn

huijs, barch, ende geboomte op staet, van

't Clooster ter Lee voorss.

 

 

 

- 4 - 0

 

30

L

Hubrecht Pietersz voorss, gebruijckt west

aentvoorgaende artijckel hier vooren geroert,

drie hont leen, ende is een stuck vanden

Oudendijck, als inde caert te zijen is.

 

 

 

- 3 - 0

 

31

L

Den zelven, gebruijckt noch westaent-

voorgaende drie hont leen, daer zijn huijs

op staet, streckende van tvoorgaende tot

den Oudendijck.

 

 

 

- 3 - 0

 

 

††††††††††† De buijtenlanden gelegen over
de Maesdijck, aende Maese, gelegen
onder t Honderlant voorss.

 

 

32

De eerste partije, hebbende ten noorden de

Raeij op de Jonckerlaen, ende streckende zuijd-

waerts tot het naervolgende, geteijckent inde

caert met de letter E althans gebruijckt bij

de Swanboer, toecomende den Huyse van

Naeldwijck.

 

 

33

De twede partije zuydwaerts aentvoorgaende

geteijckent met de letter C althans gepacht

bij Harmen Middelcoop, vanden Huyse voorss.

 

 

34

De derde partije zuijdwaerts aetnvoorgaende geteijc-

kent mette letter B althans gebruijckt bij Joris

Arijensz Joncxte, comfecijs, van Huijse van Nael-

dwijck.

 

 

35

De vierde partije zuijdwaerts aentvoorgaende geteijc

kent met de letter A althans gebruijckt bij Joris

Arijensz Joncxte comfecijs voorss vande Huysse

van Naeldwijck voorss.

 

 

36

Noch een stuck buytenlant gelegen tusschen

de duijnen, ende de Maesdijck, hebbende

ten noorden de Jonckerlaen, dat het scheijt is

vande zelve buijtenlanden, ende is groot,

vyftien margen, toebehorende de erfgena-

men van Doubleth inden Haege, ende bruijcker

de Swanboer voorss, ende is op de caert

geteijckent met Nombre 1 dan is in voorgaende

tijden meest onder water geraeckt.

 

 

37

Noch zuijdwaerts aentvoorgaende een partije

gelegen als vooren, groot ses margen, daer oock

veel water van is, althans gebruijckt bij de

Swanboer voorss van

ende is opde caerte geteijckent 2.

 

 

38

Noch zuydwaerts aentvoorgaende een partije

eertijts toecomende Pieter Fransz d'Overschie

leyt geheel onder water, ende is geteijckent

met Nombre 3.